Årsstämma i LKAB 2015

28 april 2015

Årsstämman i LKAB ägde rum 28 april 2015 på Vetenskapens Hus i Luleå. Sten Jakobsson omvaldes till styrelseordförande och Leif Darner samt Eva Hamilton valdes in som nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade om en utdelning om 139 miljoner kronor till ägaren svenska staten för räkenskapsåret 2014.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade om en utdelning till ägaren om 139 miljoner kronor för 2014.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av Sten Jakobsson, Hans Biörck, Maija-Liisa Friman, Lars-Åke Helgesson, Hanna Lagercrantz och Lars Pettersson, samt nyval av Leif Darner och Eva Hamilton. Maud Olofsson lämnade styrelsen. Sten Jakobsson omvaldes till ordförande i styrelsen.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor. Deloitte AB har utsett auktoriserad revisor Peter Ekberg som fortsatt huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om oförändrade arvoden för styrelsen, det vill säga ett arvode om  570 000 kronor till ordföranden samt ett arvode om 250 000 kronor till styrelseledamot som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 20 april 2009.

Här hittar du nedladdningsbara bilder

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents