Vi vill att gruvan ska vara en god granne

22 maj 2021
Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB och ordförande för Mining with Nature.
Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB och ordförande för Mining with Nature.

Idag, lördagen den 22 maj, är det den biologiska mångfaldens dag. Är det verkligen något som ska uppmärksammas av ett stort gruvbolag, som gräver hål i marken och lägger upp högar med sten? Jo, kanske speciellt av oss! Vi har ett särskilt ansvar att ta hand om naturen där vi har verksamhet.

Biologisk mångfald handlar om hur naturen runt omkring oss fungerar. Den är ett mått inte bara på vilka blommor du kan se på en promenad där du bor, utan också på hur våra skogar fångar upp koldioxid ur atmosfären och hur bin och andra insekter pollinerar grödor som blir till mat på våra tallrikar. Utan biologisk mångfald skulle människor inte kunna leva på jorden. Forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot för vår välfärd som klimatförändringarna och att de två hoten förstärker varandra.

Färdplan för ökad biologisk mångfald

Hur viktigt detta ämne är betonas på många nivåer. FN har slagit fast betydelsen i en konvention för biologisk mångfald, där nya mål ska förhandlas i Kina i höst. Med en strategi för biologisk mångfald ska EU slå in på en väg där naturen har återhämtat sig vid 2030. LKAB har tillsammans med vår branschorganisation SveMin och konsultföretaget Ecogain tagit fram en färdplan för ökad biologisk mångfald inom gruv- och mineralbranschen. Projektet går under namnet Mining with Nature. I huvudsak har arbetet fram till för ett par år sedan handlat om att återplantera skog och att gröngöra industriområden och deponier. Nu har allt fler insatser kommit att inriktas på att kompensera för förlorade naturvärden och på att skapa ekologiska mervärden.

Vi på LKAB har verksamhet i områden med höga naturvärden och vi tar stora markytor i anspråk. Med riktlinjer för markanvändning arbetar vi för att i första hand undvika eller minimera påverkan. Där det ändå sker påverkan ska vi restaurera eller återställa och slutligen kompensera för den. Ett exempel på vad vi har gjort är efterbehandling av sandmagasin i Malmberget för att skapa en variation av naturmiljöer och biologiskt viktiga strukturer som på sikt gynna mångfalden av arter i området. På försöksytor i Kiruna testar vi att etablera ny lav. Med utsättning av död ved skapar vi viktiga miljöer för ömtåliga och skyddade växter och insekter.

Innovationer och samarbeten ett måste

Nu ska vi öka kunskapen om arter och naturmiljöer inför restaurering och ekologisk kompensation i våra närområden. Vi behöver också fortsatt teknikutveckling för att undvika och minimera vår påverkan på land och i vatten, till exempel rening av utsläppsvatten och utveckling av gruvbrytningsmetoder för att minimera markpåverkan. En annan central del i arbetet är samarbeten med andra aktörer, såsom akademi och offentliga aktörer. Hela samhället behöver kroka arm för att värna den biologiska mångfalden!

Vi ser att ett aktivt arbete för den biologiska mångfalden är ett måste för oss på LKAB. Det handlar om att ta ansvar för den påverkan vår verksamhet innebär, det handlar om att följa de krav som samhället ställer, och det handlar om att bidra till att skapa cirkulära processer och hållbara naturmiljöer. Vi vill att våra gruvorter ska fortsätta vara attraktiva att leva i och att skogarna runt omkring ska bjuda på såväl blommor och bär som rikt renbete och fågelsång. Gruvan ska vara en god granne!

Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB och ordförande för Mining with Nature