Undersökningsborrningar i Kiruna under jord

1 mars 2011

Information angående kommande diamantborrning undersökning i Kiruna under jord. 

Kiirunavaara malmkropp är cirka 4 km lång och i genomsnitt ca 80-100 m tjock (i norra delen upp till 200 m). Den har formen av en skiva som lutar 65 grader mot öster. Den så kallade fältstupningen är cirka 45 grader mot norr. I april 2001 påbörjade LKAB ett omfattande undersökningsprogram från undersökningsorten på 1060 m avvägning i gruvans koordinatsystem eller cirka 850 meter under markytan. Syftet var att ta fram underlag för beslut om den nya huvudtransportnivån. Orten förlängdes norrut under 2007 till varefter undersökningsborrning skett mot djupet av de norra delarna av malmkroppen.

Dessa undersökningsborrningar fortsätter nu under den kommande 2-4 års perioden från undersökningsorten. För att genomföra dessa borrningar vill LKAB nu delge fastighetsägare och innehavare av nyttjanderätt inom området denna förnyade arbetsplan.

Planerade arbeten:

Undersökningsborrningarna kommer att ske från ovan nämnda undersökningsort. En förtätning av tidigare genomförd borrning kommer att ske, dels inom befintliga borrprofiler, dels mellan profilerna. Dessutom kommer ett mindre antal borrhål att borras norrut. Alla hål borras mot djupet. I vissa borrhål kommer geofysiska mätningar att utföras för att upptäcka en eventuell järnmalmskropp i närheten av hålen.

Syftet med de planerade undersökningarna är att ta fram information om fortsättning av Kiirunavaara malmkropp mot norr och mot djupet. De huvudsakliga arbetena sker inom undersökningstillstånden Kiirunavaara nr 2 & nr 5, vilka beviljades 2004 respektive 2007. I den allra nordligaste delen utvidgas arbetena till att även beröra delar av undersökningstillståndet Kiirunavaara nr 6, vilket beviljades 2009.

Tidplan:

Borrningar inom det tidigare undersökningsprogrammet pågår idag och kommer att fortsätta. Borrningarna norrut planeras att börja i mars 2011. Undersökningarna kommer att pågå under den kommande 2-4 års perioden.

Påverkan:

Ingen påverkan av markytan kommer att ske. På grund av det stora djupet till arbetena och arbetenas art kommer boende inte att känna av verksamheten.