Strukturer i berget bakom tidigare skador på hus i Kiruna

16 november 2023
Provborrning av berggrunden i Kiruna.
Provborrning av berggrunden har pågått på flera ställen runt Kiruna, och kommer att fortsätta 2024.

Ett antal byggnader i Kirunas gamla centrum har fått tömmas tidigare än vad prognosen för markdeformationer indikerat. LKAB undersöker berggrunden och ser att orsaken troligen är naturligt förekommande geologiska strukturer, sprickor i berggrunden, som påverkas av gruvbrytningen.

Gamla Postenhuset och kvarteret Ortdrivaren är några av de fastigheter där kvarvarande boende fick flytta ut ett antal månader tidigare än planerat sedan sprickor upptäckts i fastigheterna. Husen skulle ändå avvecklas, men påverkan inträffade tidigare än förväntat. Även gamla Hjalmar Lundbohmsskolan, Bolagsskolan och delar av sjukhuset i Kiruna har påverkats av sprickor. Fastigheterna har ronderats och bevakats och förstärkande åtgärder har utförts vid behov.

– Vi har gått igenom all data som ligger till grund för prognoserna och dessutom utfört nya omfattande undersökningar av berggrunden under gamla centrum för att höja kunskapen. Vi ser att de generella prognoserna för hur marken rör sig stämmer bra, det som påverkat de här husen är i stället att de står ovanpå naturliga sprickor som påverkats av gruvan, säger Joel Kangas, gruvchef i Kiruna.

Inga stora hålrum

Berggrunden under mark är inte en helt solid kloss, utan består av många olika bergarter samt av svagheter som naturliga sprickor och krosszoner som uppstått under årtusenden. Det är vissa av dessa strukturer som har påverkats av gruvbrytningen och i sin tur påverkat byggnader tidigare än prognoserna pekat på.

– Det finns inga hålrum, utan just rörelser i de sprickor som redan fanns i berggrunden. Sprickorna är från en decimeter till i sällsynta fall några meter breda och består av krossat berg och är ibland fyllda med till exempel lera. När vi bryter malm inne på vårt industriområde sjunker berget ovanför ner och marken spricker upp. Där stämmer våra prognoser bra. De här sprickorna sträcker sig längre bort, och vissa fastigheter som står rakt ovanför dem har påverkats, säger Joel Kangas.

Det är framför allt större huskroppar i betong som har tagit skada av rörelserna i sprickorna, de tål inte att töjas så mycket. Mindre hus och trähus dras inte isär utan står oftare opåverkade ovanpå markrörelser.

Uppdaterad prognos på gång

– Vi vet att våra prognoser har blivit ifrågasatta på grund av att vissa hus fått tömmas tidigare, men det beror alltså inte på att markrörelserna i stort sprider sig snabbare eller mycket annorlunda än vi trodde. Det här är en annan effekt som vi nu kartlägger och hoppas kunnat förutse bättre, säger Joel Kangas.

Arbetet med att uppdatera den gällande prognosen för markdeformationer i Kiruna pågår också med bland annat provborrningar som ska fortsätta hela 2024. Många parametrar spelar in, som malmkroppens form och läge, brytningsplan, mätresultat från mätplintarna, provborrningar av berggrunden, med mera. Där LKAB har behövt öka kunskapen om berggrunden har det utförts extra undersökningar med borrmaskiner, som har kunnat ses kring staden. När alla data är insamlade och analyserade kommer det en ny prognos, något datum är inte klart i dagsläget.