Sällsynta jordartsmetaller i gruvavfall lösning för framtidens elkraft

4 januari 2023

Den gröna omställningen och industrisatsningen i norr ställer stora krav på ökad förnybar elförsörjning. Vindkraft är en lösning, men för att bygga vindkraftverk behövs sällsynta jordartsmetaller. Norrbotten har goda förutsättningar att lyckas genom LKAB:s projekt ReeMAP.

Vybild över vindkraftverk i dimma
Vindkraft kan vara framtidens lösning för mer elkraft. Foto: Fredric Alm

Ett av LKAB:s viktigaste fokusområden just nu handlar om ny teknik och nya cirkulära metoder för utvinning av kri­tiska mineral och råvaror ur gruvavfall. Ur dagens gruvavfall är målet att utvinna sällsynta jordartsmetaller och fosfor som värdefulla biprodukter i järnmalmsbryt­ningen. I Luleå planerar LKAB under kommande år för investeringar på runt 10 miljarder kronor för att utveckla den nya cirkulära industriparken.
– Det som sker i Norrbotten, med de otroligt viktiga industrisatsningar som är på gång, bygger på elektrifiering och vät­gas. Det gör att efterfrågan på mer el kom­mer att öka dramatiskt. Vindkraften är det kraftslag som i stor skala kan vara på plats snabbast och till mest konkurrens­kraftig kostnad. Vindkraftsutbyggnaden är helt enkelt avgörande för Norrbottens konkurrenskraft, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Europa har idag ingen egen gruvbryt­ning av sällsynta jordartsmetaller. Kina dominerar såväl brytning som förädling, medan vi i Europa har ett stort beroende av jordartsmetaller för att producera elbi­lar och vindkraftverk som behövs för vår gröna omställning. Sällsynta jordartsme­taller återfinns därför på EU:s lista över 30 kritiska råmaterial. Gemensamt för dessa råmaterial är att de är viktiga för vår industri och ekonomi, att vi är import­beroende och att det finns en stor risk för försörjningsavbrott, till exempel relaterat till geopolitiska risker.

Porträttbild av man
Daniel Badman. Foto: Svensk Vindenergi

Ett vindkraftverk består framför allt av stål och järn. Men för att bygga ett vind­kraftverk behövs även sällsynta jordarts­metaller. I LKAB:s malmer finns sällsynta jordartsmetaller som ökar i relation till mängden fosfor.
– Att vi har tillgång till sällsynta jordartsmetaller gör förstås att utvin­ningen och processen kan göras utifrån modern miljölagstiftning och moderna arbetsmiljövillkor, vilket är en utmaning globalt. Norrbotten har särskilt goda för­utsättningar att lyckas tack vare projektet ReeMAP, som ska kunna leverera hela 30 procent av dagens importbehov av säll­synta jordartsmetaller i EU – bara genom att återvinna och förädla gruvavfall, säger Daniel Badman.

Sällsynta jordartsmetaller har samma viktiga betydelse för klimatomställningen över hela världen.
– Tittar vi på hela Sverige så kommer elproduktionen behöva byggas ut med 10 terawattimmar per år fram till år 2045. Det är mer än hela Norrbottens elanvänd­ning idag. Inget enskilt kraftslag kommer att kunna byggas ut tillräckligt mycket för att ensamt klara av att möta den ökande elanvändningen, men i dagsläget är vind­kraften det kraftslag som snabbast kan vara på plats och Sverige har unika förutsättningar för vindkraft, säger Daniel Badman.