LKAB vidtar fler förebyggande åtgärder i sanering av oljeläcka i Kiruna

16 maj 2023
Länsar placeras ut som förebyggande åtgärd i samband med snösmältningen.
Länsar placeras ut som förebyggande åtgärd i samband med snösmältningen.

Sedan en läcka upptäcktes inne på LKAB:s område i Kiruna 2021 och åtgärdades har ett omfattande arbete pågått för att upptäcka och sanera olja. I samband med snösmältningen ökar risken för att olja som läckt ner i marken på industriområdet kan röra på sig. För att kunna samla in och sanera olja som rör på sig så placeras bland annat länsar ut i omgivande vattendrag som en förebyggande åtgärd.

Hösten 2021 upptäcktes att en större volym eldningsolja läckt ut från en cistern på LKAB:s industriområde i Kiruna, sedan dess har arbete pågått med att upptäcka och sanera oljan. Högsta prioritet är att hindra spridande till den omgivande naturen. Det har ännu inte bekräftats något läckage utanför LKAB:s industriområde.

Som en förebyggande åtgärd kommer LKAB att placera ut så kallade länsar för att hindra att eventuell olja som kommer ut kan sprida sig, och för att samla in och sanera den. Det finns olika sorters länsar, men gemensamt är att de ser ut som långa korvar som flyter på vattnet. De kan användas både för att valla in till exempel oljespill så att det inte flyter iväg på vattenytan, och för att suga upp olja från ytan. I det senare fallet är länsarna gjorda av absorberande material och tas om hand för avfallshantering efter användandet.

Ett omfattande provtagningsprogram pågår också, både inne på LKAB:s område och i omgivande miljö, för att säkerställa att åtgärderna som vidtas fungerar och så att oljespridning utanför industriområdet förhindras.

Frågor och svar

Kan man dricka vattnet i Rakkurijärvi, Luossajärvi och andra vattendrag?
De prover LKAB tar på vattnet i våra recipienter (där vatten från vår verksamhet släpps ut), har syfte att kontrollera att vi uppfyller krav och villkor ur ett miljöperspektiv så att vi inte skadar växt- och djurliv. Det går däremot inte för oss att ge några garantier gällande kvaliteten som dricksvatten. För dricksvatten ställs helt andra krav och i ett öppet vattendrag kan kvaliteten variera kraftigt av naturliga orsaker, exempelvis om djurspillning eller humusämnen från myrar kommer ut i vattendrag. Om man tar dricksvatten från ett vattendrag måste man därför själv ta ansvar för vattenkvaliteten, på samma sätt som om man har en privat brunn.

Varför lägger ni ut länsar i vattendrag långt från LKAB:s industriområde?
Eftersom vi vet att vi har en förorening från eldningsolja inne på LKAB:s industriområde och det nu under snösmältningen blir stora vattenflöden överallt, vidtar vi ett antal försiktighetsåtgärder för att vara på den säkra sidan. Därför lägger vi ut länsar i sjöar och vattendrag som har ett tillflöde från LKAB, även om det är osannolikt att det finns eldningsolja så långt bort från industriområdet.

Vad gör ni för att hindra att oljan sprider sig ut från industriområdet?
Vi har reningsverk på plats på alla punkter där vi har ett utflöde från industriområdet till vattendrag och sjöar. Där kontrolleras vattenkvaliteten innan vattnet släpps ut. Vi sätter också upp barriärer och länsar kring det område där vi vet att olja runnit ut i marken. Vi jobbar också med ett antal olika åtgärder för att samla upp oljan inne på industriområdet, till exempel med så kallade sänktrattar som borras ner i marken.

Vad gör jag om jag ser oljeskimmer på en vattenyta eller om det luktar diesel?
Om det är i anslutning till LKAB:s industriområde och du inte ser någon logisk förklaring (exempelvis maskinspår med oljespill eller en kvarlämnad bensindunk), kontakta då LKAB:s miljöavdelning via detta nummer 0771-760010 och rapportera. Ta gärna ett foto och notera koordinater för platsen. Befinner du dig längre bort eller det är ett lokalt utsläpp ska du inte rapportera till LKAB men kan rapportera in det som en miljöavvikelse till Kiruna kommuns miljökontor. 

Varför kan man inte bara sanera bort oljan i marken?
LKAB arbetar med att sanera bort eldningsoljan men det är tyvärr inte så lätt. Spillet skedde under ganska lång tid innan det upptäcktes, och EO1 är en lättflyktig olja som påminner om diesel. Det betyder att den kunnat sprida sig över ett stort område. Det går inte heller att bara gräva bort jorden för att sanera, eftersom EO1 till stor del följer med grundvattnet inne på industriområdet. Vi arbetar därför bland annat med att få upp oljan via så kallade sänktrattar, där man kommer pumpa upp grundvatten så att oljan följer med och kan renas bort. Sådana sänktrattar har borrats inne på industriområdet där vi vet att det finns EO1 i marken.

Vad gör LKAB nu?
EO1 är lättare än vatten, därför används länsar som flyter på ytan i diken, sjöar och vattendrag som en försiktighetsåtgärd för att kunna samla upp och hindra olja från att följa med vattnet. LKAB planerar att lägga ut flertalet länsar i olika vattendrag när isen försvunnit, bland annat i Luossajärvi. 

LKAB har ett aktivt, löpande och nära samarbete med experter på förorenade områden, men även med kommunen, länsstyrelsen och Räddningstjänsten. Beredskapsplan, nödlägescontainer och åtgärdsprogram finns att tillgå om föroreningshalterna skulle stiga.

Fakta om oljan
EO1 liknar diesel och är en lättflytande, brandfarlig vätska. Den är lättare än vatten och syns som en tunn skimrande hinna om den sprids i vatten. Liksom all lättflyktig mineralolja är den i koncentrerad form skadlig om den kommer ner i luftvägarna och man ska också undvika att få den på huden eller via förtäring. Oljan är giftig för vattenlevande organismer, och även fåglar, groddjur och växter kan skadas. Läckage av olja sprider sig långsamt under markytan med grundvatten och kan därför nå nya platser med tiden.