Leverantörshandboken v.1.4 ute nu

1 februari 2017

En ny version av Leverantörshandboken är nu lanserad. Den stora nyheten i handboken är beskrivningen av ett nytt arbetssätt vid användning av kemiska produkter.

Alla verksamheter som använder kemiska produkter måste enligt gällande lagstiftning ha kompetens och god kunskap om dessa, till exempel vilka kemiska produkter som är godkända att användas, hur de ska hanteras, lagras, vilka eventuella risker de kan medföra samt ha en god egenkontroll för att säkerställa att dessa lagkrav efterlevs.

Utöver lagens krav på kunskap och egenkontroll har LKAB haft ytterligare en kontrollnivå där leverantörer har varit tvungna att invänta ett godkännande av LKAB:s Kemiska nämnd innan de har fått föra in och använda kemiska produkter inom LKAB:s verksamheter. Då gällande lagkrav för hantering av kemiska produkter anses tillräckliga kommer LKAB nu att ta bort denna kontrollnivå.

Utöver att följa lagens krav skall leverantören stämma av samtliga kemiska produkter mot LKAB:s förbudslista samt säkerställa att kemikalieförteckningen innehåller efterfrågad information och alltid hålls uppdaterad. För varje kemisk produkt skall det finnas ett aktuellt säkerhetsdatablad och en riskbedömning. För att underlätta efterlevnaden tillhandahåller LKAB en kemikalieförteckningsmall. Du hittar den här.

Genom stickprovskontroller kommer LKAB att säkerställa att leverantörerna genom ett systematiskt arbetssätt och god egenkontroll har en säker kemikaliehantering.

Det nya arbetssättet börjar gälla 1 februari 2017.

Övriga ändringar i handboken är ett förtydligande av bryt & lås, sanktioner vid trafiköverträdelser (tomgångskörning) och hantering av föroreningar.

Läs mer om dessa i leverantörshandboken, som du hittar här.