Lägre gränsvärden för kadmium i livsmedel en fördel för produktion av hållbart mineralgödsel

19 augusti 2021

EU-kommissionen har antagit en förordning om nya lägre gränsvärden för kadmium i vissa livsmedel, som kan gynna LKAB:s planer för att utvinna fosfor ur gruvavfall.

– En konsekvens av detta beslut bör bli att förändra EU:s gödselförordning, så att lägre halter kadmium tillåts i mineralgödsel. Det kommer i så fall bli en fördel för LKAB som planerar att producera cirkulär, fossilfri och kadmiumfri mineralgödsel, säger David Högnelid, Strategichef, Affärsområde Specialprodukter, LKAB.

Ungefär hälften av dagens globala jordbruksproduktion bedöms idag vara beroende av tillförd näring i form av mineralgödsel. Kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) är de viktigaste näringsämnena i modernt mineralgödsel. Hälften av all jordbruksproduktion i världen är beroende av denna tillförda näring. Sverige är unikt i Europa som enda större ekonomi utan egen produktion av mineralgödsel.

Europa är importberoende av fosfor, som är en ändlig resurs. En del av det fosfor som importeras innehåller kadmium. Kadmium kan orsaka njurproblem och benskörhet. Om man tillför mineralgödsel med högt kadmiuminnehåll riskerar detta att tas upp i det som odlas och därigenom förtäras som livsmedel.

En rapport från kemikalieinspektionen 2012 uppskattade den samhällsekonomiska kostnaden från intag av kadmium via mat i Sverige till mer än 4 miljarder kronor årligen. Sverige har ett lägre gränsvärde för kadmium i mineralgödsel, ett undantag från direktivet som antogs 2019 i EU.

– Det är möjligt att producera mineralgödsel utan kadmium, därför kan sådana krav ställas på alla producenter. Det är ett exempel på hur politik och marknadskrafter tillsammans kan bidra till framväxt av hållbar produktion, säger David Högnelid.

LKAB:s projekt för utvinning av kritiska mineraler

Målet i ReeMAP-projektet är att genom fossilfria processer återvinna gruvavfall (anrikningssand) från LKAB:s järnmalmsproduktion, och omvandla det till produkter som EU klassificerar som kritiska råmaterial på grund av högt importberoende och stor betydelse för vår ekonomi; fosformineral och sällsynta jordartsmetaller. Dessutom kommer även gips och fluorprodukter att produceras i industriparken, med våtkemiska processer. Produktionen beräknas starta 2027.

Externa länkar:

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2021/1323, av den 10 augusti 2021, om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för kadmium i vissa livsmedel

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 av den 5 juni 2019 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter