Inbjudan till samråd Kiruna

9 februari 2022

LKAB bjuder in allmänhet och särskilt berörda till samråd  inför planerad tillståndsansökan enligt miljöbalken, kap 11. Samrådet avser en begränsad dammhöjning  i södra delen av sandmagasinet samt ny lösning för avledning av vatten från sand- till klarningsmagasin. Planerade åtgärder kommer att utföras inom LKAB:s industriområde i Kiruna kommun.

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver planerade åtgärders lokalisering, omfattning och utformning. Underlaget omfattar förväntade miljöeffekter samt innehåll i den miljökonsekvensbeskrivning som blir en del av ansökan till mark- och miljödomstolen. Miljöeffekter i form av buller och damning, bedöms främst uppstå i samband med anläggningsarbeten under ett antal barmarksperioder.

Samrådet hålls enbart skriftligt. Du hittar samrådsunderlaget här: https://www.lkab.com/samrad. Underlaget kan även skickas med post efter begäran. 

Synpunkter lämnas skriftligt senast 25 mars 2022 via mejl till kontaktpersonerna nedan eller per post till Linnea Sjölund, LKAB Kiruna, 981 86 Kiruna.

Kontaktpersoner: 

Helena Skoglund, projektledare: helena.skoglund.ext@lkab.com
Linnea Sjölund, delprojektledare: linnea.sjolund@lkab.com 0980-535 19