Fiskar med deformationer funna utanför Kiruna

13 februari 2019

Vid en biologisk undersökning i Rakkurisjöarna utanför Kiruna har LKAB funnit deformerade abborrar. LKAB utreder om bolagets verksamhet är orsaken, men i nuläget är det inte klarlagt.

LKAB analyserar regelbundet miljön runt anläggningarna för att säkerställa att kraven i gällande miljövillkor uppfylls och att miljöpåverkan undviks, minimeras eller kompenseras på bästa sätt. Som en del av bolagets egenkontrollprogram utförs biologiska undersökningar av både växter och djur, och under 2018 utfördes en sådan undersökning i Rakkurisjöarna söder om gruvan i Kiruna.

Under tidigare års undersökningar har inga större avvikelser uppdagats. 2018 upptäcktes dock ett antal abborrar med missbildningar i form av deformationer på underkäkar, gällock och ryggrader. Tester av vattnet i sjöarna och det renade vattnet från klarningsmagasinet har inte kunnat visa på några skadliga effekter. Det finns heller inga skadliga halter av giftiga ämnen i själva fiskarna, vare sig de deformerade eller de friska, vilket betyder att de inte är farliga att äta.

LKAB har upprättat en handlingsplan för att utreda orsakerna och om det finns en koppling till bolagets verksamheter. Det finns en lång rad möjliga orsaker, exempelvis naturliga variationer i temperaturer eller metallhalter i vattnet, vilket gör att utredningen väntas bli mycket omfattande. LKAB har inte genomfört förändringar i verksamheten med nya ämnen eller processer som ger ledtrådar till eventuell påverkan. Utöver LKAB:s egna miljö- och forskningsavdelningar anlitas två externa organisationer med expertis inom ekotoxikologi och fiskbiologi.

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, länsstyrelsen samt Kiruna kommun har informerats om ärendet.