Biologisk mångfald på LKAB – en förutsättning för verksamheten

3 mars 2021
Fotomontage av ett efterbehandlat industriområde i Kiruna
Visionsbild från Luossavaara cirka 150 år efter påbörjad ekologisk landskapsutformning. Sjön Luossajärvi har kopplats samman med det vattenfyllda dagbrottet, och över det forna gruvindustriområdet har olika naturmiljöer utvecklats. Fotomontage av EcoGain.

Hand i hand med klimatförändringarna går förlusten av biodiversitet – något som kan få allvarliga konsekvenser. LKAB arbetar sedan många år med de här frågorna och nu har man inom Svemin tagit fram en branschgemensam färdplan.

​Förutom det rent moraliska i att vi vill förhindra att djur och växtarter dör ut så är vi människor i allra högsta grad beroende av biologisk mångfald. Inom LKAB drar vi nytta av så kallade ekosystemtjänster för till exempel vattenrening, luftrening och bullerdämpning med hjälp av vegetation.

– Biologisk mångfald är på många sätt en förutsättning för vår verksamhet, och om vi vill fortsätta med gruvdrift måste vi arbeta aktivt med det, säger Linda Bjurholt, miljöchef.

Svemins färdplan Mining with Nature sätter upp mål och arbetssätt för hela gruvbranschen:
– Det är ett jätteviktigt steg i arbetet med biologisk mångfald. Samtidigt jobbar vi på LKAB med att sätta upp egna mål för vår verksamhet, säger Linda Bjurholt.

Sedan flera år tillbaka utgår LKAB från hänsynshierarkin. Den går ut på att i första hand undvika påverkan och därefter minimera, restaurera och som ett sista steg kompensera. Ett bra exempel på hur vi undviker och minimerar finns i planeringen av sidobergsupplag. Där görs en kartläggning av aktuella områden och sedan väger man de olika värdena för att komma fram till den bästa möjliga lösningen.

– Upplagsområdena byggs upp successivt för att vi inte ska ta mer mark i anspråk än vi behöver och påverka landskapsbilden så lite som möjligt, berättar Annika Zachrisson, projektledare.

Vid det gamla sandmagasinet i Vitåfors har man bland annat jobbat med olika jordmaterial och mikrobiotoper som stenhögar, död ved och buskage för att restaurera området och få till en mångfald i ekologin. Slutligen har LKAB som ambition att vår verksamhet inte ska innebära någon nettoförlust av naturvärden. Därför kompenseras den påverkan på mark och vatten vi har på annat håll, exempelvis i Mertainen, ett av Sveriges största kompensationsområden.

För att hantera frågan inom vår föränderliga verksamhet har också en vision tagits fram för det kan se ut på industriområdet i Kiruna efter nedläggning. Visionen kan också användas under driftstiden för att öka biologisk mångfald inom det aktiva industriområdet.

Att gruvbrytning har en påverkan på den biologiska mångfalden är ofrånkomligt. Därför är det också extremt viktiga frågor att hantera.