Delårsrapport Q3 2016: Stabila leveranser och sänkta kostnader

27 oktober 2016

Rörelseresultatet uppgick till 273 (-6 951) Mkr, där nedskrivningar av anläggningstillgångar påverkade resultatet tredje kvartalet 2015 med -7 136 Mkr. Underliggande rörelseresultat(1) uppgick till 762 (798) Mkr för kvartalet.

– LKAB:s tredje kvartal uppvisar stabil produktion, ökade leveransvolymer och positivt kassaflöde. Fortsatta åtgärder för effektiviseringar och kostnadsbesparingar har fått effekt, främst genom produktivitetshöjande insatser i den dagliga verksamheten och effektivare anläggningsutnyttjande, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

Under kvartalet har leveransvolymerna ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har det genomsnittliga spotpriset(2) för kvartalet ökat och uppgick till 59 (55) USD/ton.

Den positiva påverkan som högre leveransvolymer och högre järnmalmspris haft på rörelseresultatet, motverkas dock fortsatt av de säkringar som gjordes vid de lägre prisnivåer som rådde under fjärde kvartalet 2015 och första kvartalet 2016. Säkringar har gjorts för att dämpa effekterna av pris- och valutaförändringar på marknaden och innebär att LKAB inte fullt ut kunnat ta del av prisuppgången under året.

– Vid en summering av årets tredje kvartal går verksamheten bättre än vid motsvarande period föregående år. Inriktningen att maximera pelletsproduktionen ligger fast och efterfrågan på LKAB:s förädlade järnmalmsprodukter är stark. Priset för förädlade järnmalmsprodukter har utvecklats bra jämfört med marknadsläget tidigare under året, säger Jan Moström.

All gruvverksamhet tar mark i anspråk och LKAB:s åtagande och ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten ligger fast.

– LKAB ska stärka sin långsiktiga konkurrenskraft genom ökad produktion, kostnadsfokus och effektivt nyttjande av de investeringar som gjorts i LKAB och göra det i samverkan med samhällena där vi verkar. Målet är långsiktigt hållbar gruvdrift, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt, säger Jan Moström.

Juli – September

• Nettoomsättningen uppgick till 4 258 (4 203) Mkr
• Underliggande rörelseresultat(1) uppgick till 762 (798) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 273 (-6 951) Mkr
• Kostnader för avsättning till samhällsomvandling uppgick till -489 (-613) Mkr
• Periodens resultat uppgick till 509 (-5 641) Mkr
• Operativt kassaflöde uppgick till 235 (-417) Mkr
• Totala leveranser av järnmalm uppgick till 7,2 (6,2) Mt

Januari – September

• Nettoomsättningen uppgick till 11 826 (11 948) Mkr
• Underliggande rörelseresultat(1) uppgick till 1 095 (1 420) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 167 (-6 805) Mkr
• Kostnader för avsättning till samhällsomvandling uppgick till -928 (-1 088) Mkr
• Periodens resultat uppgick till 628 (-5 451) Mkr
• Operativt kassaflöde uppgick till -2 366 (-1 612) Mkr
• Totala leveranser av järnmalm uppgick till 20,1 (17,4) Mt

(1): Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat exklusive kostnader för avsättning till samhällsomvandling och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar.
(2): Platts IODE X 62% Fe CFR North China

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents