Delårsrapport Q3 2015: Nedskrivning kräver fokus på produktivitet

23 oktober 2015

LKAB:s styrelse har beslutat om en nedskrivning av anläggnings­­tillgångar med 7 136 Mkr före skatt. Nedskrivningen omfattar LKAB:s järnmalms­verksamhet, inklusive logistik och hamnar. Kassaflödet påverkas inte av nedskrivningen.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6 951 Mkr, varav icke likviditets­på­verande nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar belastade rörelse­resultatet med 7 136 Mkr och avsättning för samhällsomvandling med 613 Mkr.

Det väsentligt lägre järnmalmspriset bedöms som långsiktigt bestående. Mark­nads­­läget innebär att LKAB måste sätta ytterligare fokus på kostnadminskningar och effektiviseringar för att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften framåt.

Produktionsvolymen uppgick till 5,9 (6,3) Mt och leveranserna till 6,2 (6,7) Mt för kvartalet. Strategin med att maximera pelletsproduktionen kvarstår. Däremot kommer volymmålet om 37 miljoner ton att förskjutas framåt. De nya dagbrottsgruvorna i Svappavaara kommer i första hand att leverera rågods till befintliga förädlingsverk.  

LKAB:s åtagande och ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten är oförändrat.

LKAB ökar nu takten i omställningsarbetet med fokus på förbättrad produktivitet, lägre kostnader och att leva upp till kundernas kvalitetskrav. Det är bara genom stärkt konkurrenskraft och lönsamhet som LKAB kan fortsätta att skapa värde för kunder, samhälle och ägare.

Juli – september

Not 1: Underliggande rörelseresultat definieras som rörelseresultat exklusive kostnader för avsättning till samhällsomvandling och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents