LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

27 mars 2024

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på lkab.com.

Års- och hållbarhetsredovisningen presenterar utvecklingen under 2023 och uppmärksammar hur LKAB bidrar till livskraftiga samhällen och tillväxt globalt. Rapporten belyser de utmaningar vi står inför, som tillståndsprocesser och kapaciteten på Malmbanan, men också stora möjligheter. Vår verksamhet utgör grunden för många och långa värdekedjor.

– Vi presenterar ett starkt resultat för året men ser fortsatta utmaningar framåt. Året avslutades med relativt hög produktion samtidigt som urspårningarna på Malmbanan inträffar och visar på banans känslighet. Utbyggnaden av Malmbanan kommer vara avgörande för såväl nuvarande volymer som framtida produktionsökningar. Här och nu fokuserar vi på hur kapacitet kan säkerställas i närtid, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Rapporten presenterar fortsatt goda resultat för utvecklingen av mineraltillgångar och mineralreserver. De senaste årens intensiva prospekteringsarbete innebär att mineralreserverna uppgår till 1,1 miljarder ton och mineraltillgångarna till 4,6 miljarder ton, vilket motsvarar en ökning av mineraltillgångarna med 43 procent jämfört med 2022. Det kan även sättas i perspektivet att två miljarder ton brutits sedan LKAB:s start 1890. 

– I en tid med tilltagande geopolitisk osäkerhet har vi under året nått vissa viktiga milstolpar i vår omställning. Samtidigt ser nödvändiga tillstånd för vår planerade utveckling tyvärr ut att bli försenade, säger Jan Moström.

Följ den här länken för att läsa LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning

För ytterligare information om LKAB:s mineralreserver och mineraltillgångar guidas läsaren till lkab.com. Här finns de sammanfattande tekniska rapporterna för var och en av LKAB:s mineralfyndigheter och hur mineraltillgångsuppskattningarna har gjorts. De mineralreserver och mineraltillgångar som redovisas i de sammanfattande tekniska rapporterna är desamma som de som redovisas i LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023.

Den tryckta svenska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig i samband med LKAB:s årsstämma den 25 april 2024 och kan då beställas via lkab.com. 

En sammanfattning på engelska finns publicerad på lkab.com och den kompletta engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig den 25 april 2024. Den tryckta engelska versionen finns tillgänglig i mitten av maj.

Denna information är sådan information som Luossavaara-Kiirunavaara AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2024 kl. 15.00 CET.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Documents