LKAB fjärde kvartalet 2016: Stabil produktion men engångsposter tynger resultatet

15 februari 2017

LKAB:s fjärde kvartal visar på stabila produktions- och leveransvolymer men resultatet tyngs av kostnader för avsättning till samhällsomvandling och nedskrivning av Mertainen dagbrottsgruva. För helåret 2016 uppvisar LKAB ökade produktions- och leveransvolymer, rekord i pelletsproduktion samt sänkta kostnader. Trots detta blir årets resultat negativt till följd av engångsposter.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -1 844 (-351) MSEK, där nedskrivning av Mertainen dagbrottsgruva påverkade med -1 192 Mkr och kostnader för avsättning till samhällsomvandling med -1 179 (-479) Mkr. Det underliggande rörelseresultatet ökade till 527 (128) Mkr.

Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgick till -1 677 (-7 156) Mkr. Resultatet påverkas av engångsposter i form av nedskrivning av Mertainen samt kostnader för avsättning till samhällsomvandling. Utöver dessa tyngs resultatet även av säkringar som genomförts för att dämpa effekterna av pris- och valutaförändringar på marknaden. De gjordes vid de lägre prisnivåer som rådde under fjärde kvartalet 2015 och första kvartalet 2016. Det har inneburit att LKAB inte fullt ut kunnat ta del av prisuppgången under 2016. Det underliggande rörelseresultatet ökade till 1 621 (1 548) Mkr .

För helåret 2016 ökade produktionsvolymen till 26,9 (24,5) Mt och leveranserna till 27,0 (24,2) Mt. Under året noterade LKAB även den högsta leveransvolymen av pellets någonsin med 22,7 (20,3) Mt. Kostnaderna, exklusive avsättningar till samhällsomvandling, avskrivningar och volymeffekter, var cirka 700 Mkr lägre än föregående år, en effekt av genomförda kostnadseffektiviseringar med målet att reducera kostnadsbasen med 800 Mkr till utgången av första kvartalet 2017.

– 2016 var vårt bästa produktions- och leveransår på mycket länge. Vi har under året gjort flera operativa framsteg med ökad produktion, effektivitet och sänkta kostnader. Resultatet tyngs av engångsposter men rensat för dessa ser vi förbättringar även i det underliggande resultatet, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

Samhällsomvandlingarna är en förutsättning för att säkerställa fortsatt gruvbrytning. Under kvartalet träffades en överenskommelse mellan Trafikverket och LKAB avseende finansiering och genomförande av bygget av en ny sträckning för väg E10 förbi Kiruna. I oktober tecknades avtal med Gällivare kommun gällande ersättning för de kommunala verksamhetslokaler som måste avvecklas i Malmberget. Detta har medfört ökade kostnader för avsättning till samhällsomvandling under kvartalet.

– Verksamhetsorterna och LKAB har ett starkt gemensamt intresse av att säkerställa en långsiktigt hållbar gruvdrift i Malmfälten. Under 2017 är fokus att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft, genom ökad produktion, kostnadsfokus och effektivt nyttjande av de investeringar som gjorts, i samverkan med våra intressenter, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents