LKAB ansöker om planföreläggande hos regeringen för att säkra grön omställning i Gällivare

21 november 2023

LKAB vänder sig nu till regeringen med en begäran om planföreläggande för ett område i östra Malmberget i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen har väckt frågan kring nuvarande detaljplanering som ett hinder för bolagets miljötillståndsansökan för dagens och framtida verksamhet.

Området det handlar om ligger inom den zon som påverkas så mycket av gruvdriften att LKAB enligt en dom från 2015 varit skyldiga att köpa och riva alla fastigheter i området. Trots att området inte går att bo i och alla hus som tidigare funnits där är rivna omfattas det fortfarande av flera äldre detaljplaner som Gällivare kommun hittills inte har ändrat eller upphävt.

Upphävd eller ändrad detaljplan är sannolikt nödvändigt för att mark- och miljödomstolen ska kunna pröva bolagets ansökan om miljötillstånd för bland annat de stora investeringar i fossilfri teknik och ett apatitverk för utvinning av kritiska mineral som planeras under kommande år i Gällivare. Området är utpekat som riksintresse för utvinning av värdefulla ämnen och material, men Gällivare kommun har inte beaktat detta i sitt detaljplanearbete.

– Detaljplaneändringen är en ren formalitet som inte påverkar användningen av marken eftersom alla hus redan är borta. Men att vi får ett beslut i frågan är av avgörande betydelse för den gröna omställning som vi planerar ska börja i Gällivare och som har mycket stor betydelse för oss, för våra medarbetare och kunder och även för klimatet, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat på LKAB.

Skrivelsen till landsbygds- och infrastrukturdepartementet görs med stöd av plan- och bygglagen och riksintresset för värdefulla ämnen och material. LKAB har under flera år försökt få ett beslut i frågan.

– Det här är ett konkret hot, domstolen har i förberedande förhandlingar väckt frågan om de nuvarande detaljplanerna utgör hinder för hela vår ansökan. Vi har tyvärr inget annat val än att vända oss till regeringen för att få till stånd en detaljplaneändring. Ytterligare dröjsmål skapar stora och helt onödiga risker för den gröna omställningen i norra Sverige och våra möjligheter att hejda klimatförändringar och säkra strategiskt viktiga råvaror som sällsynta jordartsmetaller och fosfor till europeisk industri, säger Niklas Johansson.

Kontakt: Anders Lindberg, Presschef LKAB, Tel: 46 (0)72 717 83 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Media

Documents