Delårsrapport Q1 2017: Högre järnmalmspris stärker resultatet

27 april 2017

Året har inletts positivt för LKAB med ökad produktionsvolym och rörelseresultat för första kvartalet. De effektiviseringsprogram som genomförts de senaste åren har stärkt LKAB:s konkurrenskraft samtidigt som järnmalmspriserna stigit. Spotpriset (1) för järnmalm har under kvartalet handlats till den högsta prisnivån sedan hösten 2014 och efterfrågan på förädlade järnmalmsprodukter är fortsatt god.

Rörelseresultatet uppgick till 1 710 (171) Mkr för första kvartalet och nettoomsättningen till 5 541 (3 768) Mkr. Det är främst högre järnmalmsspriser och dollarkurs som påverkat resultat och omsättning positivt medan tidigare säkringsaktiviteter haft motsatt effekt. Förbättrat resultat, en lägre investeringsnivå och lägre rörelsekapitalbindning medför även ett förbättrat operativt kassaflöde som för kvartalet uppgick till 1 571 (-1 978) Mkr.

Produktionsvolymen uppgick till 7,2 (6,9) Mt och leveranserna till 6.6 (6,3) Mt för första kvartalet. Det innebär en produktionsökning med fyra procent och ökning av leveranserna med fem procent jämfört med samma period föregående år. Strategin att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av leveranserna utgjordes 86 procent av järnmalmspellets.

LKAB:s kunder efterfrågar fortsatt mer pellets än vad som är kontrakterat då utbudet av högkvalitativ pellets fortsatt är lågt på marknaden. De marknadsnoterade pelletspremierna steg och har legat stabila under inledningen av året.

Det globala spotpriset (1) för järnmalmsprodukter steg under kvartalet och hade en högsta notering på 95 USD/ton i februari. Snittpriset låg på 86 USD/ton. Det är 15 USD/ton högre pris än vad som noterades under fjärde kvartalet 2016.

— Det globala järnmalmspriset har ökat jämfört med det pressade marknadsläget vid början av förra året. Vi har stärkt vår operativa förmåga, produktionen är stabil och inriktningen är nu att fortsätta öka våra volymer inom ramen för de investeringar som redan tagits. Grunden är lagd för ett starkare och mer uthålligt LKAB, vilket innebär att även om prisläget framöver försämras, så är vi försiktigt optimistiska, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

LKAB:s åtagande och ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten, som är en förutsättning för att säkerställa fortsatt gruvbrytning, ligger fast. Under kvartalet har ett antal större förvärv av fastigheter gjorts både i Kiruna och i Gällivare kommun som ett led i arbetet med att säkra tillgång till mark för vår gruvbrytning. I Malmberget har mer detaljerade planer kommunicerats då det står klart att gruvbrytningen kommer att påverka ett större område och att detta kommer att ske snabbare än vad som tidigare meddelats.  

1 Platts IODE X 62% Fe CFR North China

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents