HD ger inte LKAB prövningstillstånd i Kirunaärendet

1 november 2022

LKAB arbetar redan på en ny ansökan om miljötillstånd för hela Kirunaverksamheten, den nya ansökan förväntas inte kunna lämnas in det närmaste året. Ett nytt samrådsförfarande med berörda och allmänheten är en viktig del i förberedelserna.

– Avslaget var tyvärr inte helt oväntat. Vi kan konstatera att vi tagit det här ärendet så långt vi kunde för att försöka få svar på vad som egentligen krävs vid samrådsförfaranden, nu vet vi inte mer idag än innan vi skickade in förra ansökan, vilket ju är olyckligt, säger Niklas Johansson, direktör för kommunikation och klimat, LKAB.

Avgörandet har inneburit nya oklarheter i miljöbalksprövningen som måste hanteras

LKAB hade en liten förhoppning om att HD skulle se behovet av klargörande av praxis.
– Nu blir tyvärr MÖD:s beslut rättspraxis. Ett beslut som dessutom står i uppenbar konflikt med behovet och den politiska viljan från regering och riksdag av att effektivisera tillståndsprocesserna, och i stället ökar osäkerheten vilket riskerar att ytterligare förlänga processerna. Att vi tvingats börja om är så klart ett enormt resursslöseri för oss och samhället, utan verklig nytta för varken miljö, klimat eller individer, säger Niklas Johansson.

LKAB har tidigare fått sin ansökan om miljötillstånd för verksamheten i Kiruna avvisad. Ansökan innebar en ökning av takten i järnmalmsproduktionen från 30 till 37 miljoner ton per år. En oenig Mark- och miljööverdomstol (MÖD) beslutade i juni i år att de ansåg att LKAB, genom att inte tillräckligt tydligt bjuda in enskilda som särskilt berörs av gruvverksamheten inte genomfört samrådet år 2017 som förgick ansökan tillräckligt bra.

Bakgrund

Den 29 juni 2018 lämnade LKAB in en ansökan till mark- och miljödomstolen om nytt tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad gruvverksamhet och produktion av malmkoncentrat och pellets med mera inom Kiirunavaara gruvindustriområde. En ansökan som bolaget arbetat med i 6 år och som kostat 100 miljoner. 

I slutet av förra året stod det klart att domstolen avvisade ansökan. LKAB överklagade då till Mark- och miljööverdomstolen som i början av sommaren gav MMD rätt, men ledamöterna var inte eniga.

Dagens tillstånd omfattar en maxproduktion på 30 miljoner ton råmalm i Kiirunavaara och 14,8 miljoner ton färdiga järnmalmsprodukter.
Den ändrade volymen handlar inte om att bryta ut mer malm än vad som finns enligt gällande tillstånd, utan i vilken takt det kan brytas ut och förädlas genom effektiviseringar, vilket är en byggsten i planen för LKAB:s omfattande klimatomställning, som riskerar att försenas av domstolens avslag.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)70-592 54 53. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Documents