Delårsrapport oktober-december 2018: Förbättrat rörelseresultat trots produktionsbortfall

15 februari 2019

Marknadsvillkoren var fortsatt goda under det sista kvartalet 2018 med en stark efterfrågan på högförädlade järnmalmsprodukter och en gynnsam dollarkurs. Trots att pelletsverket i Svappavaara var ur drift under hela kvartalet redovisar LKAB ett förbättrat rörelseresultat såväl för kvartalet som för helåret. 

Nettoomsättningen ökade i fjärde kvartalet till 6 911 (6 208) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 1 900 Mkr (1 324) Mkr, där framför allt marknadspriset för högförädlade järnmalmsprodukter i kombination med en stark dollar bidrog positivt. Det operativa kassaflödet uppgick till -1 529 (587) Mkr, främst kopplat till förvärvet av industrimineralföretaget Francis Flower och högre utbetalningar för samhällsomvandlingen.

För helåret ökade omsättningen till 25 892 (23 367) Mkr. Rörelseresultatet förbättrades med 15 procent till 6 869 (5 975) Mkr. Resultatet tyngs dock av ett negativt finansnetto i fjärde kvartalet, där avkastning på förvaltningsportföljer påverkades av den negativa börsutvecklingen. Finansnettot uppgick till -790 (47) för kvartalet. Årets resultat uppgick till 5 274 (4 803) Mkr.

Konkurrenskraft på en global råvarumarknad

Den genomsnittliga nivån på det globala spotpriset på järnmalm uppgick under kvartalet till 72 (66) USD/ton. Premien vid försäljning av pellets har legat på en historiskt hög nivå och 79 (81) procent av kvartalets totala leveranser utgjordes av pellets.

— LKAB gynnas av rådande världsmarknadspriser liksom av att stålbolagen prioriterar resurseffektivitet och hållbarhet. Men för att vara konkurrenskraftiga på lång sikt behöver vi också öka våra volymer. Det förutsätter en stabil och effektiv produktion liksom att vi säkerställer tillgången till rågods genom utökad prospektering, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Omfattande underhåll påverkar produktionen

Produktionen i fjärde kvartalet uppgick till 6,7 (7,2) Mt och leveranserna till 6,8 (7,3) Mt. Pelletsverket i Svappavaara togs i slutet av september ur drift för underhållsarbeten och återstartades den 6 februari 2019. Produktionsbortfallet kopplat till ett antal oplanerade stopp i tredje kvartalet och det omfattande stoppet i Svappavaara i fjärde kvartalet påverkade de totala volymerna kraftigt. Trots detta kunde LKAB leverera 26,8 (27,6) Mt järnmalmsprodukter under 2018.

LKAB arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska antalet oplanerade avbrott i produktionen. Det handlar om att strukturerat planlägga underhållsarbeten och att stärka produktionskulturen där också arbetet med säkerhet står i fokus.

Utökad prospektering

Att säkerställa tillgång till malm efter 2030, när nuvarande huvudnivåer beräknas vara utbrutna, är grunden till nästa generations LKAB. Prospekteringsresultaten har visat att mineraliseringen i Kiruna är väsentligt mer komplex än vad som tidigare antagits varför prospekteringsarbetet har intensifierats. LKAB har under kvartalet bland annat påbörjat drivning av prospekteringsort (undersökningstunnlar) i Kiruna för att undersöka mineraliseringens utbredning norrut och mot djupet.

Brytningen ner till huvudnivån 1365 i Kiruna fortsätter enligt plan, vilket betyder att samhällsomvandlingen av staden också fortgår.

Ett bredare och starkare LKAB

Parallellt med de utökade prospekteringsinsatserna driver LKAB omfattande utvecklingsarbeten för nästa generations produktionssystem. De långsiktiga samverkansprojekten SUM (Sustainable Underground Mining) och HYBRIT (Hydrogen Ironmaking Breakthrough Technology) fortgår enligt plan. Därutöver utvärderas alternativa tillväxtmöjligheter och LKAB är bland annat inriktat på att etablera sig bredare på mineralmarknaden. I december slutförde LKAB Minerals förvärvet av det brittiska industrimineralföretaget Francis Flower och integrationsarbetet pågår enligt plan.

— LKAB:s ambition är fortsatt att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Med den unika expertis och erfarenhet bolaget har av gruvbrytning och förädling har vi förutsättningar att skapa ett bredare LKAB som också blir mer motståndskraftigt mot svängningar på järnmalmsmarknaden, säger Jan Moström.

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents