Delårsrapport juli-september 2023: Hög produktion begränsas av transportkapacitet

27 oktober 2023

LKAB:s rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till närmare 5 Mdkr. Högre produktion motverkades dock av begränsad kapacitet på Malmbanan.

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 10 819 (12 244) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 4 987 (5 909) Mkr. Såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet påverkades främst av lägre priser på högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer. 

Produktionen för kvartalet var den högsta sedan inledningen på 2021 och uppgick till 7,0 (6,6) Mt. Leveransvolymerna för kvartalet uppgick till 6,3 (6,6) Mt och påverkades av banarbeten på Malmbanan.

– När vår produktion efter de senaste årens problem går bättre och vi närmar oss önskade nivåer blir Malmbanans brister extra påtagliga. Vi investerar själva för att öka och säkra transportkapaciteten, exempelvis genom fler malmvagnar och nu senaste i form av en ny lokverkstad i Kiruna. Men det krävs ytterligare åtgärder kopplat till Malmbanan där vi själva inte har rådighet. Hur utbyggnaden av Malmbanan hanteras kommer vara avgörande framåt, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger fortsatt på höga nivåer och för det tredje kvartalet uppgick det genomsnittliga globala spotpriset till 114 (104) USD/ton. Priset uppgick vid utgången av kvartalet till 120 USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet drygt 30 USD/ton lägre än motsvarande period föregående år. 

Risk för förseningar kopplat till tillståndsprocesser
LKAB har sedan tidigare lämnat in en ansökan om miljötillstånd nödvändigt för att påbörja omställningen i Gällivare. Utöver fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet omfattar ansökan bland annat etablering av världens första anläggning för produktion av vätgastillverkad fossilfri järnsvamp i industriell skala, HYBRIT-demon, och ett apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.

– Hanteringen av processen för den samlade tillståndsansökan för Gällivare visar redan i ett tidigt skede att den tyvärr riskerar att dra ut på tiden och försena genomförandet av våra planer. Vi vill få tillstånd så snart som möjligt, men det är uppenbart att hur tillståndsprocessen hanteras är avgörande för hur snabbt vi kan genomföra vår omställning. Vi står även inför strategiska överväganden för såväl energiförsörjning som kapacitet på Malmbanan, där vi för närvarande inte ser att vi i Sverige tar oss framåt på ett sätt för att tillvarata de möjligheter vi ser, säger Jan Moström.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Documents