Delårsrapport juli-september 2021: LKAB:s resultat ett styrkebesked för framtiden

27 oktober 2021

LKAB levererar fortsatt ett rörelseresultat på en historiskt hög nivå trots att järnmalmspriset mattats av något. Operativt kassaflöde var det högsta någonsin för ett enskilt kvartal, vilket stärker förutsättningarna att leda järn- och stålindustrins omställning mot en hållbar framtid.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 12 744 (9 333) Mkr. Rörelseresultatet ökade med över 160 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 7 769 (2 955) Mkr. Det operativa kassaflödet stärktes med 350 procent och uppgick till 7 430 (1 651) Mkr främst tack vare det starka resultatet.

Rörelseresultatet gynnades av högre pris på högförädlade järnmalmsprodukter som motverkades av lägre leveransvolymer, lägre dollarkurs och högre kostnader. 

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick till 164 (118) USD/ton för kvartalet, vilket var 36 USD lägre än föregående kvartal. Vid utgången av kvartalet uppgick priset till 118 USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var på en högre nivå jämfört med såväl motsvarande period föregående år som det andra kvartalet detta år.

– Vi har ett fortsatt gynnsamt marknadsläge samtidigt som vi håller våra produktions- och leveransvolymer uppe. Att för tredje kvartalet i rad presentera resultat på den här nivån är ett styrkebesked för framtiden. De omfattande investeringar vi står inför under de kommande 15-20 åren för kunna leverera koldioxidfri järnsvamp till stålindustrin förutsätter en god lönsamhet i den befintliga produktionsstrukturen, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Stabila produktions- och leveransvolymer
Leveransvolymen för kvartalet uppgick till 6,3 (7,6) Mt och påverkades av lägre lagernivåer samt av ett underhållsstopp i hamnen i Narvik och var lägre än den rekordhöga leveransvolymen under motsvarande kvartal föregående år. Stålproducenternas efterfrågan på våra produkter är fortsatt mycket god. 

Produktionsvolymerna påverkades främst av utökade underhållsstopp kopplat till coronaanpassningar under våren, men var trots det i nivå med föregående år och uppgick till 6,7 (6,8) Mt. 

Först i världen med vätgasreducerad järnsvamp 
Under kvartalet uppnåddes ytterligare en milstolpe inom HYBRIT-initiativet då SSAB har producerat världens första fossilfria stål av järn från LKAB, vilket sedan levererats till kund. Provleveransen är ett viktigt steg på vägen mot en helt fossilfri värdekedja för järn- och stålframställning. 

Tillståndsansökan för verksamheten i Kiruna
Efter kvartalets utgång meddelade mark- och miljödomstolen att de avvisar LKAB:s samlade ansökan för den befintliga verksamheten i Kiruna. Tillståndsansökan syftar till att möjliggöra miljöförbättrande åtgärder och skapa förutsättningar för en modernare verksamhet och en snabbare brytningstakt av den malm som LKAB sedan tidigare har tillstånd att bryta. Vilka konsekvenser detta får, på kort och lång sikt, för LKAB:s omställning mot produktion av koldioxidfri järnsvamp, utvärderas för närvarande. LKAB kommer att överklaga domstolens beslut.

– Tillståndsprocesserna är den enskilt största utmaningen för vår verksamhet och i förlängningen för att Sverige ska nå sina klimatmål. Vi ser behovet av att komma till rätta med dessa, så att de verkligen levererar ökad miljö- och samhällsnytta som är avgörande för hela den omställning och alla de investeringar vi planerar för, säger Jan Moström. 

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents