Delårsrapport jul-sep 2020: Rekordleveranser motverkas av svagare marknad

28 oktober 2020

LKAB hade ett starkt kvartal och leveranserna når en rekordnivå på 7,6 Mt. Effekten på rörelseresultatet motverkas dock av en lägre dollarkurs och ett lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter samt högre kostnader.

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 9 333 (7 751) Mkr, en ökning motsvarande 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet minskade till 2 955 (3 128) Mkr. Effekten från höga leveransvolymer motverkas av en lägre dollarkurs, samt ett lägre pris på högförädlade järnmalmsprodukter och högre kostnader. Högre kostnader är främst relaterat till den omfattande seismiska händelse som inträffade i Kirunagruvan i maj detta år samt högre kostnader för avsättning till samhällsomvandling. Ökad omfattning av prospektering samt kostnader till följd av förlängda underhållsstopp påverkar även resultatet. Operativt kassaflöde uppgick till 1 651 (2 480) Mkr och påverkas av högre utbetalningar för samhällsomvandlingarna jämfört med motsvarande period föregående år.

Leveranserna för tredje kvartalet uppnådde en rekordnivå om 7,6 (5,5) Mt. Produktionen för kvartalet uppgick till 6,8 (7,3) Mt. Minskningen jämfört med motsvarande period föregående år är främst en följd av åtgärder kopplat till covid-19 samt påverkan från den seismiska händelse som inträffade i Kirunagruvan. Sett till årets tre första kvartal ökade såväl produktion som leveranser jämfört med föregående år.

Den direkta påverkan av covid-19 har hittills främst varit kopplad till produktionen där underhållsstopp har förlängts för att minska kontaktytor och minimera risken för smittspridning. Situationen kräver fortsatt flexibilitet och åtgärder i verksamheten.

Utveckling seismisk händelse Kirunagruvan

Till följd av den seismiska händelse som inträffade i Kirunagruvan i maj har produktionen av rågods påverkats. Gruvan producerar nu på 70–80 procent av kapaciteten. Det är fortsatt svårt att bedöma när produktionen kan vara uppe i full takt igen eftersom delar av besiktningsarbetet och reparationsarbeten kvarstår. LKAB har styrt om rågods från övriga gruvor för att kompensera för volymbortfallet och därmed hittills minimerat påverkan på leveransvolymerna. Åtgärderna har dock medfört ökade kostnader.

Marknadsvillkor

Genomsnittligt spotpris för järnmalm för kvartalet uppgick till 118 (102) USD/ton, vilket tillsammans med väsentligt lägre premier för högförädlade produkter gav en negativ påverkan på priset jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Under kvartalet uppgick LKAB:s leveranser av högförädlade järnmalmsprodukter i form av pellets till 82 (79) procent.

—  Premien för spotpriset har pressats ner av den osäkerhet som just nu råder i världen, samtidigt driver framtidens industrier tveklöst mot mer hållbara processer. LKAB är fortsatt inriktat på att utveckla och leverera högförädlade järnmalmsprodukter med tydligt mervärde och klimatfördelar i ståltillverkningsprocesserna, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Framtidssatsningar för nästa generations gruvdrift

Framtidsfrågorna som ska säkerställa en verksamhet på lång sikt är fortsatt prioriterade. Prospekteringsarbetet befinner sig i en intensiv fas, med utökade borrningsinsatser i befintliga gruvor. Utvecklingsinitiativet SUM för hållbar gruvbrytning på stora djup fortskrider och under kvartalet klev Sandvik in som en ny partner i projektet. Inom HYBRIT invigdes initiativets pilotanläggning för fossilfri järnsvamp (DRI/HBI), ett avgörande steg mot en fossilfri ståltillverkning.

I ReeMAP-projektet, där teknik för att återvinna gruvavfall för att producera fosfor och sällsynta jordartsmetaller utvecklas, har LKAB utökat ambitionen. Planering pågår nu för en industripark som även ska producera insatsvaror, inklusive vätgas. Samtliga produktionsprocesser elektrifieras, vilket innebär att processen blir nästan helt fri från koldioxidemissioner.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Premien för spotpriset har pressats ner av den osäkerhet som just nu råder i världen, samtidigt driver framtidens industrier tveklöst mot mer hållbara processer. LKAB är fortsatt inriktat på att utveckla och leverera högförädlade järnmalmsprodukter med tydligt mervärde och klimatfördelar i ståltillverkningsprocesserna.

Jan Moström, vd och koncernchef LKAB

Documents