Delårsrapport juli-september 2019: Stabilt LKAB på volatil marknad

25 oktober 2019

Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade till 7 751 (6 594) Mkr jämfört med samma period föregående år och rörelseresultatet stärktes till 3 135 (2 477) Mkr. Kvartalet präglades av hög och stabil produktion medan en något vikande marknad ledde till lägre leveransvolymer och volatila järnmalmspriser.

Omsättningen för de första nio månaderna ökade med 28 procent jämfört med föregående år och rörelseresultatet stärktes till 9 764 (4 969) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 96 procent. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs. Lägre försäljning har dock bidragit negativt och under kvartalet påverkades även resultatet negativt av ökade kostnader för avsättning till samhällsomvandling. Det operativa kassaflödet för de första nio månaderna ökade till 6 759 (4 655) Mkr. Förbättringen beror framförallt på ett starkare resultat samt lägre investeringsutbetalningar.

Fortsatt volatil världsmarknad

Vid inledningen av kvartalet uppnådde spotpriset på järnmalm nivåer kring 125 USD/ton, under augusti sjönk dock prisnivån kraftigt och efter en viss återhämtning uppgick spotpriset till 93 USD/ton vid utgången av kvartalet. Det genomsnittliga spotpriset på järnmalm uppgick till 102 USD/ton för kvartalet, jämfört med 67 USD/ton i tredje kvartalet 2018. De marknadsnoterade pelletspremierna sjönk samtidigt väsentligt under kvartalet.

— Pressade marginaler hos stålproducenterna i kombination med höga järnmalmspriser bidrar till ett marknadsklimat med en dämpad efterfrågan på framförallt högförädlade järnmalmsprodukter, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Rekordnivåer för produktionen

Produktionen för tredje kvartalet uppgick till 7,3 (6,8) Mt och leveranserna till 5,5 (6,9) Mt, varav 79 procent var högförädlade pellets. Produktionsstabilitet är fortsatt ett av LKAB:s fokusområden. Att maximera volymerna i det nuvarande produktionssystemet är en förutsättning för framtida investeringar för tillväxt. Lägre leveranser under kvartalet är ett resultat av en dämpad efterfrågan på högförädlad järnmalm till följd av pressade marginaler hos stålproducenterna i kombination med höga järnmalmspriser.

— Det är glädjande att se att vårt arbete med att uppnå en stabilare produktion ger resultat. Vi når rekordnivåer under ett enskilt kvartal och vi kommer även fortsatt att fokusera på en jämn produktion för att undvika även mindre störningar och för att uppnå en jämnare nivå över kvartalen, säger Jan Moström.

Nästa generations LKAB

LKAB driver ett omfattande utvecklingsarbete för framtida hållbara gruvbrytnings- och ståltillverkningsprocesser. Inom detta arbete ingår ökade satsningar på prospektering, SUM med ambitionen att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvproduktion på stora djup, och HYBRIT, ett initiativ för en fossilfri stålproduktion som LKAB driver tillsammans med SSAB och Vattenfall. På FN:s klimattoppmöte, som hölls i New York under kvartalet, uppmärksammades HYBRIT som ett av de mest ambitiösa och mest transformativa initiativen för att hantera klimatförändringarna.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents