Delårsrapport juli-september 2018: Starkt resultat på gynnsam marknad

26 oktober 2018

Marknaden fortsätter att premiera högkvalitativa järnmalmsprodukter och efterfrågan är fortsatt stark. Omsättningen ökade i tredje kvartalet och rörelseresultatet stärktes med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten påverkades dock av såväl stopp i förädlingsverket i Svappavaara som störningar på Malmbanan.

Produktionen uppgick i tredje kvartalet till 6,8 (6,5) Mt och leveranserna till 6,9 (7,1) Mt. Nettoomsättningen ökade till 6 594 (5 958) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 2 477 Mkr (1 808) Mkr. Det är en ökning med 37 procent, där framför allt högre marknadspriser för högförädlade järnmalmsprodukter i kombination med en stark dollar bidrog positivt. Det operativa kassaflödet uppgick för tredje kvartalet till 1 552 (1 916) Mkr.

Konkurrenskraft på en global råvarumarknad

Den genomsnittliga prisnivån på det globala spotpriset på järnmalm uppgick under kvartalet till 67 (71) USD/ton. Prispremien för järnmalmspellets visar fortsatt styrka och stabilitet samtidigt som produkter av lägre kvalitet tvingas till ökade rabatter. LKAB:s strategi att maximera pelletsproduktionen ligger fast och 82 (81) procent av kvartalets totala leveranser utgjordes av pellets.

— LKAB gynnas av rådande marknadsläge liksom av ett ökat fokus på resurseffektivitet och hållbarhet hos stålkunderna. Eftersom vi inte kan påverka världsmarknadspriserna är det fortsatt centralt att vi riktar in oss på de parametrar vi själva råder över. Det handlar om hållbarhet och kvalitet men också om kostnadskontroll och insatser för att säkerställa produktionen både på kort och lång sikt, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Produktionstopp i pelletsverk och störningar på Malmbanan

Den 28 juli inträffade en fallolycka i pelletsverket i Svappavaara då en entreprenadanställd förolyckades. Att en människa avlider till följd av en olycka på jobbet är det värsta som kan hända. LKAB:s program Säkerheten först, som syftar till att alla ska kunna återvända hem friska och trygga efter arbetsdagens slut, har högsta prioritet.

Verksamheten i Svappavaara återupptogs efter drygt två veckors produktionsstopp för att säkerställa säkerheten. Kort därefter påverkades LKAB:s planerade leveranser till följd av en brand i en snöskyddstunnel längs Malmbanan till Narvik. Tågtrafiken låg nere under fem dygn, vilket innebar ett leveranstapp om tio tåg per dygn där varje tåg rymmer 6 500 ton pellets.

Pelletsverket i Svappavaara är taget ur drift fram till januari 2019 för underhållsarbeten. Kortsiktigt leder det ett till produktionsbortfall som delvis kan återhämtas då det nuvarande stoppet ersätter planerade stopp senare under 2019.

LKAB:s framtidsfrågor fortsatt i fokus

LKAB:s ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen och långsiktiga samverkansprojekt pågår med kunder och leverantörer för att utveckla mer hållbara förädlings- och brytningsprocesser.

LKAB investerar nu även i pilotanläggningar för att tillsammans med miljöföretaget Ragn-Sells industrialisera en ny innovativ teknik som förädlar avfall från järnmalmsproduktionen. Detta kan leda till att LKAB producerar fosfor och sällsynta jordartsmetaller, klassade av EU som strategiska mineraler av särskild vikt för industrin.

En annan viktig framtidsfråga är samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Under kvartalet nåddes en milstolpe när LKAB officiellt lämnade över Kirunas nya stadshus, Kristallen, till Kiruna kommun. I gengäld överlämnade kommunen det gamla stadshuset för planerad avveckling som ger LKAB tillgång till marken för fortsatt gruvbrytning.

Efter 2030, när nuvarande huvudnivåer beräknas vara utbrutna, ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna. Det förutsätter att beslut kring huvudnivåer och anläggningsinvesteringar fattas i mitten på 2020-talet. Pågående prospektering i Kiruna i syfte att utöka mineraltillgångarna har sammanställts under kvartalet. Resultaten visar en mer komplex geologi och geometri än vad som tidigare antagits. Detta kommer att leda till ytterligare prospekteringsinsatser.

— Att vi säkerställer malmen på lång sikt är grunden till nästa generations LKAB, säger Jan Moström.

Kontaktperson: Anders Lindberg, tel: +46 (0)980 783 55. E-post: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents