Delårsrapport juli-september 2017: Fortsatt stark efterfrågan på högförädlad järnmalm

27 oktober 2017

Efterfrågan på LKAB:s högförädlade klimateffektiva järnmalmsprodukter på den globala marknaden är fortsatt stark. Den positiva prisutvecklingen resulterade i ett starkt resultat och kassaflöde för det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till 1 813 (273) Mkr och nettoomsättningen uppgick till 5 990 (4 258) Mkr för det tredje kvartalet. Resultatet och omsättningen påverkades positivt av ett högre järnmalmspris och en högre pelletspremie jämfört med motsvarande period föregående år.

Den genom­snittliga prisnivån för det globala spotpriset på järnmalm uppgick till 71 USD/ton för kvartalet, jämfört med 59 USD/ton under motsvarande period föregående år. Vi ser dock en fortsatt volatilitet då kvartalet avslutades med en prisnivå på 61 USD/ton. De marknads­noterade pelletspremierna var fortsatt stabila och på en hög nivå under hela kvartalet.

De totala produktions- och leveransvolymerna var något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Produktionsvolymen uppgick till 6,5 (6,8) Mt och leveranserna uppgick till 7,1 (7,2) Mt. Den lägre produktionsvolymen är främst ett resultat av ett längre planerat underhållsstopp vid byte av bärring i ett av pelletsverken inom Division Södra. Produktionen för de första nio månaderna uppgick till 20,0 (19,7) Mt och leveranserna uppgick till 20,3 (20,1) Mt.

Strategin att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av kvartalets totala leveranser utgjordes 81 procent av pellets. Likaså fortsätter arbetet med att effektivisera och öka produktionen inom ramen för genomförda investeringar. Nuvarande produktionsplan innefattar inte rågods från Mertainen och LKAB bedömer i dagsläget att dagbrottsgruvan inte kommer att tas i produktion under den närmaste femårsperioden. Delar av maskinparken vid Mertainen har därför avyttrats under kvartalet, vilket hade en positiv påverkan på resultatet med 202 Mkr.

Ett förbättrat resultat, en lägre investeringsnivå och lägre rörelse­kapital­bindning medför ett förbättrat operativt kassaflöde, vilket uppgick till 1 916 (214) Mkr för kvartalet.

Långsiktigt hållbar tillväxt

LKAB:s kunder efterfrågar fortsatt mer järnmalmspellets än vad som är kontrakterat. Att öka volymerna, såväl på kort som lång sikt, är centralt för LKAB.

– LKAB har tre strategiska prioriteringar – högförädlade klimateffektiva produkter för den internationella stålmarknaden, en högproduktiv gruvproduktion och energi- och klimateffektiva processer. Arbetet med ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten är av stor vikt, men det är även viktigt att lyfta blicken för långsiktigt hållbar tillväxt, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

Under kvartalet har ett brett strategiarbete inletts där fokus ligger vid hur LKAB ska formas efter 2030, när nuvarande huvudnivåer beräknas vara slutbrutna. Arbetet syftar till att säkerställa rätt förutsättningar och innefattar frågor såsom fördjupad kunskap om våra fyndigheter samt utvecklingen av ny teknik och nya metoder med stärkt konkurrenskraft.

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents