Delårsrapport januari-mars 2024: Kraftigt försämrat resultat till följd av urspårningarna på Malmbanan

25 april 2024

Rörelseresultatet för första kvartalet 2024 minskade med 3,8 Mdkr och uppgick till 1,4 Mdkr som en konsekvens av att Malmbanan stått stilla och att leveranser därmed uteblivit. Till följd av detta var det operativa kassaflödet negativt under kvartalet och uppgick till -1,5 Mdkr.

Urspårningarna på Malmbanan fick mycket stora effekter på det första kvartalets resultat. Nettoomsättningen mer än halverades jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 471 (11 955) Mkr och rörelseresultatet sjönk till 1 370 (5 186) Mkr. Det försämrade resultatet innebär att kassaflödet var negativt för perioden och uppgick till -1 464 (3 163) Mkr. 

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter var fortsatt på höga nivåer och i linje med motsvarande period föregående och uppgick till 124 (125) USD/ton för kvartalet, vilket var 6 USD lägre än fjärde kvartalet 2023. Vid utgången av kvartalet uppgick priset till 103 USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var i nivå med motsvarande period föregående år. 

Till följd av urspårningarna på Malmbanan som orsakade stopp i trafiken under 76 dygn påverkades leveranserna kraftigt under kvartalet och uppgick därmed endast till 3,0 (6,7) Mt. Produktionen för kvartalet uppgick till 6,7 (6,9) Mt.

På grund av den begränsade kapaciteten på Malmbanan har LKAB meddelat att produktionen dras ner med cirka en miljon ton på årsbasis. Om tillräcklig leveranskapacitet inte kan säkerställas framöver finns dock risk att verksamheten kan komma att påverkas ytterligare i form av att pelletsverk med tillhörande anrikningsverk och gruvproduktion tvingas stänga. 

– Såväl optimering av nyttjandet av Malmbanan som strukturella förändringar är nödvändiga för att vi ska kunna realisera vår expansionsplan och de investeringar vi står inför som innebär att vi tillvaratar de enorma mineraltillgångar vi har. Vi jobbar intensivt tillsammans med Trafikverket och norska BaneNor för att vi i slutändan ska kunna generera nödvändiga kassaflöden igen. SSAB:s nyligen fattade investeringsbeslut om att ställa om verksamheten i Luleå bekräftar behovet av vår omställning i Gällivare och vårt bidrag till en hållbar värdekedja för klimatet, säger Jan Moström, vd och koncernchef.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. nlkab.com

Documents