Delårsrapport januari-mars 2023: Högre produktion, bra marknadsvillkor

27 april 2023

LKAB:s rörelseresultat för första kvartalet påverkades av gynnsamma marknadsvillkor med fortsatt höga järnmalmspriser och stark dollarkurs. Produktionen av järnmalmsprodukter ökade under kvartalet trots utmaningar med rågodsförsörjningen från Kirunagruvan. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 5 186 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 43 procent.

Nettoomsättningen för årets första kvartal uppgick till 11 955 (11 976) Mkr. Lägre järnmalmspriser motverkades delvis av högre dollarkurs. Rörelseresultatet uppgick till 5 186 (6 497) Mkr och påverkades även av högre kostnader under kvartalet, främst kopplade till prisökningar avseende energi och andra insatsvaror samt åtgärder för att säkerställa produktionskapacitet.

Under kvartalet ökade produktionen till 6,9 (6,4) Mt då vi börjar se effekt av de aktiviteter som genomförts för ökad produktionsstabilitet. Den seismiska händelsen i Kirunagruvan 2020 begränsar dock fortfarande produktionen. Leveransvolymerna för kvartalet uppgick till 6,7 (6,7) Mt.

– Vi ser fortsatt en stark efterfrågan på våra högförädlade järnmalmsprodukter men lider fortsatt av produktionsbegränsningar i Kiruna. Samtidigt ser vi hur bristerna på Malmbanan redan är en trång sektor med ökade kostnader och minskad flexibilitet. Det förväntas också att förvärras framöver. Det här riskerar att inte bara bromsa de stora industrisatsningar som planeras utan är även ett hot mot befintlig verksamhet. Vi för löpande en dialog med Trafikverket om de åtgärder som fortsatt måste till, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger på fortsatt höga nivåer och genomsnittet under kvartalet uppgick till 125 (142) USD/ton. Även de marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet lägre än motsvarande period föregående år.

Goda prospekteringsresultat

Uppdateringen av mineraltillgångar och mineralreserver som under kvartalet presenterades i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 visar på fortsatt goda resultat från fortlöpande prospekteringsarbeten med ökade tillgångar och kännedomsgrad. Prospekteringsresultaten visar även på en betydande tillgång på sällsynta jordartsmetaller i Per Geijer-fyndigheten som ligger i nära anslutning till befintlig verksamhet i Kiruna. Fortsatta undersökningar pågår och planen är att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under året.

– De senaste årens intensifierade prospekteringsarbete syftar till att trygga produktionen efter det att nuvarande huvudnivåer beräknas vara utbrutna. Då prospektering är grunden till vår verksamhet, är det glädjande att presentera de senaste resultaten för våra mineraltillgångar och mineralreserver, säger Jan Moström. 

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022.

Documents