Delårsrapport januari-mars 2020: Starkt rörelseresultat trots osäker omvärld

23 april 2020

Stabil produktion och höga leveranser stärkte LKAB:s rörelseresultatet under första kvartalet. Framåt präglas dock marknaden av stor osäkerhet kring effekterna av coronapandemin. 

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 8 044 (7 329) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 10 procent och rörelseresultatet ökade till 
3 191 (2 506) Mkr. Förbättringen är främst ett resultat av en stabil produktion och ökade leveranser. Lägre priser för högförädlade järnmalmsprodukter påverkade negativt framförallt beroende på lägre pelletspremier. Periodens resultat uppgick till 1 879 (2 381) Mkr, där finansnettot kopplat till avkastningen på förvaltningsportföljer påverkades av den negativa börsutvecklingen. Operativt kassaflöde uppgick till 1 792 (1 984) Mkr.

 Produktionen under kvartalet var på en fortsatt hög nivå och uppgick till 7,4 (6,5) Mt. Även leveranserna var på en hög nivå om 7,3 (6,1) Mt för kvartalet.Det genomsnittliga spotpriset för järnmalm uppgick till 89 (83) USD/ton för kvartalet. De marknadsnoterade pelletspremierna var på en lägre nivå än första kvartalet föregående år.

Osäkerhet i omvärlden
Den direkta påverkan på LKAB:s verksamhet från utbrottet av coronaviruset (covid-19) har hittills varit begränsad även om situationen kräver flexibilitet och åtgärder i verksamheten. Arbetet med att säkerställa en stabil produktion fortlöper dock och under slutet av kvartalet genomfördes ett två veckor långt planerat underhållsstopp framgångsrikt.

Givet den globala omfattningen och dess påverkan på samhällen och ekonomier kommer LKAB fortsatt att påverkas, i vilken utsträckning är dock svårt att förutsäga i dagsläget. Att bilindustrin stängt ner runt om i Europa påverkar exempelvis LKAB:s kunder i stålindustrin, som visade på en nedgång vid slutet av första kvartalet. 

–    Vi arbetar aktivt för att i första hand förhindra och minska smittspridningen av coronaviruset i våra lokalsamhällen. Vi kan inte påverka virusets globala påverkan men vi kan ta ansvar för att säkerställa den fortsatta produktionen och verksamheten i Malmfälten. Vi fortsätter också vårt arbete med att effektivisera produktionen och håller beredskap för att delvis styra om leveransvolymer till nya kunder och marknader, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. 

Framtidssatsningar för en hållbar gruvdrift
Parallellt med förbättringsarbeten inom befintlig struktur driver LKAB fortsatt framtidsfrågorna som ska säkerställa verksamheten på lång sikt, där i synnerhet prospekteringsarbetet är högt prioriterat. 

Tillsammans med kunder och leverantörer fortlöper även utvecklingsarbetet för nästa generations LKAB med fokus på processer och teknik för en fossilfri stålproduktion och en automatiserad och hållbar gruvbrytning.

Utdragna planprocesser 
Arbetet med samhällsomvandlingarna är inne i en intensiv fas med ökat antal förvärv samt nybyggnationer av ersättningsfastigheter till sakägare. Tidplanerna är väldigt snäva och utvecklingen av utdragna planprocesser i Kiruna gör nu att LKAB ser en ökad risk för att detta också kan komma att påverka produktionen under 2020. 

–    Utöver den stora osäkerhet som finns kring effekterna av corona framöver så är vi också allvarligt oroliga för de utdragna planprocesserna på våra verksamhetsorter. Vi närmar oss nu vägs ände vad gäller en av detaljplanerna i Kiruna. Med den senaste tidens utvecklig så bedömer vi nu att risken är påtaglig för att bristen på beslut från kommunen kan komma att påverka produktionen negativt, säger Jan Moström.

 

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents