Delårsrapport januari-mars 2018: Produktionsrekord och fortsatt god efterfrågan

26 april 2018

LKAB inledde räkenskapsåret 2018 stabilt med ett förbättrat underliggande resultat och kassaflöde, samt en fortsatt ökning av produktionsvolymen som uppgick till en ny rekordnivå. Det underliggande rörelseresultat ökade med 437 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Med stabil produktion och ett fortsatt gynnsamt marknadsläge rapporterar LKAB ett starkt första kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 6 227 (5 512) Mkr och det underliggande resultatet förbättrades med 437 Mkr och uppgick till 2 357 (1 920) Mkr. Kostnader för avsättningar för samhällsomvandlingarna ökade, främst till följd av omvärdering av tidigare avsatta medel och uppgick till 795 (231) Mkr. Rörelseresultat uppgick därmed till 1 561 (1 689) Mkr, en minskning jämfört med motsvarande period föregående år, men 17 procent högre än föregående kvartal. Det operativa kassaflödet stärktes och uppgick till 1 770 (1 571) Mkr.

Den genomsnittliga prisnivån på det globala spotpriset på järnmalm uppgick till 74 USD/ton för det första kvartalet, 8 USD/ton högre än föregående kvartal. Motsvarande period föregående år uppgick sportpriset till 86 USD/ton. Marknaden fortsätter att premiera högkvalitativa järnmalmsprodukter och premien vid försäljning av pellets var på en fortsatt hög nivå.

Fortsatt stor efterfrågan på järnmalmspellets

Produktionen ökade fortsatt och uppgick under kvartalet till 7,3 (7,2) Mt, vilket är en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal. Leveranserna ökade jämfört med motsvarande period föregående och uppgick till 6,8 (6,6) Mt. LKAB:s strategi att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av kvartalets totala leveranser utgjorde 84 procent pellets.

LKAB:s kunder efterfrågar fortsatt mer järnmalmspellets än vad som är kontrakterat. Att öka volymerna, såväl på kort som på lång sikt, är således fortsatt centralt. Arbetet med ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten fortsätter. Lönsamhet och produktivitet inom ramen för befintliga strukturer är också en förutsättning för den framtida utvecklingen.

— Vi befinner oss i ett läge där vi planerar för nästa generations gruva, förädling och logistik – som kan leverera högre volymer av kvalitativa produkter till stålindustrin, men med mindre resurser och lägre miljöpåverkan, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Ökat fokus på framtidsfrågor

Som en del i arbetet med att forma framtidens LKAB har Pierre Heeroma under kvartalet tillsatts som direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling. Han tillträder sin tjänst den 1 maj 2018.

Efter avslutad förstudie fick HYBRIT under kvartalet grönt ljus att gå vidare med en pilotanläggning för fossilfritt stål i Luleå och Malmfälten. Initiativet drivs som en joint venture mellan LKAB, SSAB och Vattenfall, vilket på sikt kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent.

— LKAB har stora möjligheter att bidra till en mer hållbar utveckling även i ett större perspektiv. Ambitionen är att förbättra effektiviteten i nästa generations LKAB med 40-50 procent och att vi till 2045 är en verksamhet fri från koldioxidutsläpp, avslutar Jan Moström.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents