Delårsrapport april-juni 2023: Lägre järnmalmspriser påverkar resultatet

14 augusti 2023

LKAB:s rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till 2 257 Mkr. Prisnivåerna för järnmalmsprodukter sjönk under kvartalet och likt motsvarande period föregående år påverkades rörelseresultatet även av större planerade underhållsstopp, vilket medförde låg produktion och höga kostnader.

Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 9 350 (12 375) Mkr. Den lägre omsättningen beror främst på lägre järnmalmspriser och leveransvolymer. Rörelseresultatet uppgick till 2 257 (5 719) Mkr och påverkades även av högre kostnader under kvartalet, främst kopplat till prisökningar avseende energi och andra insatsvaror samt åtgärder för att säkerställa produktionskapacitet.

Produktionen för kvartalet uppgick till 5,3 (5,7) Mt och påverkades av planerade underhållsstopp, produktionsstörningar och rågodsbrist i Kiruna kopplat till den seismiska händelsen i Kirunagruvan 2020 som fortfarande begränsar produktionen. Svårigheter att transportera rågods från övriga gruvor har påverkat kvartalet. Under sommaren utförs dessutom omfattande underhållsarbeten på Malmbanan vilket ytterligare försämrat transportkapaciteten. Gruvbrytningen i Svappavaara har därför tvingats begränsas under sommaren.

– Leveranskapaciteten för våra högförädlade järnmalmsprodukter riskerar att begränsas till följd av bristerna på Malmbanan som redan idag är en trång sektor med ökade kostnader och minskad flexibilitet till följd. Detta visas inte minst under sommarmånadernas underhållsarbeten och är något som vi tyvärr ser kommer förvärras över tid om inte förändring sker, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Leveransvolymerna för kvartalet uppgick till 5,8 (6,2) Mt och påverkade främst av en lägre produktion. Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger fortsatt på höga nivåer men är lägre än motsvarande period föregående. Genomsnittet under kvartalet uppgick till 111 (138) USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna för kvartalet var cirka 30 USD/ton lägre än motsvarande period föregående år.

Betydande steg för omställningen

Under kvartalet lämnade LKAB in en ansökan om miljötillstånd nödvändigt för att påbörja omställningen i Gällivare. Utöver fortsatt gruv- och förädlingsverksamhet omfattar ansökan bland annat etablering av HYBRIT:s första demonstrationsanläggning och ett apatitverk för att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller från dagens avfallsströmmar.

– Med dagens tillståndsprocesser riskerar det tyvärr att dra ut på tiden och därmed försvåra möjligheten att starta den nya produktionen som planerat. Omställningen börjar i gruvan och vi har gjort ett gediget jobb med vår ansökan. Nya rekordtemperaturer globalt visar oss alla behovet av att takten för omställningen behöver gå snabbare snarare än långsammare, säger Jan Moström.

LKAB lämnade även in ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten Per Geijer i Kiruna, Europas största kända fyndighet för sällsynta jordartsmetaller under kvartalet. Fortsatta undersökningar har medfört att mineraltillgångarna för sällsynta jordartsmetallsoxider skrivits upp med 25 procent till över 1,3 miljoner ton. Per Geijer är i grunden en järnmalmsfyndighet med höga halter av både fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Halterna av sällsynta jordartsmetaller är tio gånger högre än i Kirunamalmen där vi bryter idag. Om bearbetningskoncessionen godkänns ges möjlighet att fortsätta utveckla fyndigheten och förbereda en miljötillståndsansökan.

Denna information är sådan information som Luossavaara-Kiirunavaara AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2023 kl. 13.00 CET.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022.

Documents