Delårsrapport april-juni 2022: Starkt resultat i osäker omvärld

12 augusti 2022

LKAB levererar ett rörelseresultat på över fem miljarder i en marknad med fortsatt höga järnmalmspriser och ett kvartal präglat av en osäker omvärld och ökade kostnader.

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 12 375 (14 748) Mkr och rörelseresultatet uppgick till 5 719 (9 161) Mkr. Omsättningen påverkades främst av att de alltjämt höga järnmalmspriserna är väsentligt lägre jämfört med rekordnivåerna under andra kvartalet 2021, samt av lägre leveransvolymer. Rörelseresultatet påverkades även av ökade kostnader, bland annat kopplat till underhållsinsatser som flyttats fram till följd av pandemin samt generella prisökningar. En starkare dollarkurs påverkade positivt. Operativt kassaflöde uppgick till 6 158 (7 111) Mkr.

Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick för kvartalet till 138 (200) USD/ton. Vid utgången av kvartalet uppgick prisnivån till 120 USD/ton och har fortsatt att falla under inledningen av andra halvåret. De marknadsnoterade pelletspremierna var för kvartalet något högre än motsvarande period föregående år. 

Produktionsvolymen för kvartalet minskade något till 5,7 (5,9) Mt och påverkades av framflyttade underhållsinsatser från pandemiåret 2021 samt av fortsatta produktionsstörningar i ett av pelletsverken i Kiruna. Leveransvolymen uppgick till 6,2 (6,9) Mt, och påverkades främst av den lägre produktionsvolymen. 

Ambitionerna för omställning till koldioxidfri järnsvamp utökas
LKAB meddelade under kvartalet att ambitionen gällande den framtida produktionsvolymen av järnsvamp utökats till 24,4 Mt före 2050. Med de volymerna kan de globala stålkundernas koldioxidutsläpp minskas till en nivå som närmar sig motsvarande hela Sveriges utsläpp av växthusgaser. 

Samtidigt accelererar LKAB planerna för industrialiseringen av Hybritteknologin för omställningen av produktionen i Malmberget/Gällivare. Planen är att synkronisera med SSAB:s omställning och att till början av 2030-talet ha ställt om hela produktionen av pellets i Malmberget/Gällivare till järnsvamp. 

Under kvartalet meddelade en oenig Mark- och miljööverdomstol avslag på LKAB:s överklagande av tidigare beslut i miljöprövningen av verksamheten i Kiruna. LKAB har överklagat till Högsta domstolen. 

– Efterfrågan på råvaran för att kunna producera fossilfritt stål är redan här, innan vi ens är ute på marknaden. Vi ser enorma möjligheter för LKAB, Sverige och klimatet genom vår omställning, men det finns också en rad utmaningar som måste hanteras, inte minst tillståndsprocesser och framtida elförsörjning. Detta i rekordfart samtidigt som osäkerheten i vår omvärld kan komma att sätta mycket på prov, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Denna information är sådan information som Luossavaara-Kiirunavaara AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2022 kl. 13.00 CET.

Kontaktperson: Frida Dagertun, investor relations. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021. www.lkab.com

Documents