Delårsrapport april-juni 2020: Svagare marknad för högförädlad järnmalm

13 augusti 2020

Under andra kvartalet uppvisar LKAB stabila produktions- och leveransvolymer. Rörelseresultatet påverkades dock negativt främst till följd av ett väsentligt lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter.

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 7 456 (9 233) Mkr och rörelseresultatet minskade till 1 883 (4 109) Mkr, vilket främst är ett resultat av en marknad där såväl det globala spotpriset för järnmalm som prispremien för högförädlade järnmalmsprodukter var lägre än motsvarande period föregående år. Något lägre leveransvolymer samt ökade kostnader för avsättningar till samhällsomvandlingarna påverkade även negativt. Operativt kassaflöde uppgick till 972 (1 216) Mkr.
 
Produktionen var under andra kvartalet något lägre än under samma period föregående år, 6,0 (6,2) Mt, där åtgärder och nya rutiner kopplat till covid-19 påverkat. Leveranserna om 6,6 (6,7) Mt påverkades bland annat av det fem dagar långa tågstoppet som inträffade på Malmbanan under slutet av kvartalet. För första halvåret är såväl produktionen om 13,5 (12,8) Mt som leveranser på 13,9 (12,8) Mt högre än motsvarande period föregående år. 

Det genomsnittliga spotpriset för järnmalm uppgick till 93 (100) USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var fortsatt på en väsentligt lägre nivå jämfört med föregående år. Under kvartalet uppgick LKAB:s leveranser av högförädlade järnmalmsprodukter i form av pellets till 83 (84) procent.

– Trots ett kvartal med den mest omfattande seismiska händelse som uppmätts i Kirunagruvan, stopp på malmbanan samt konsekvenser till följd av coronaviruset så har vi lyckats hålla uppe såväl produktion som leveranser väl. Vårt fokus ligger på att säkerställa en stabil och säker produktion under dessa tider av osäkerhet samtidigt som vi fortsätter att rusta LKAB för att bättre parera marknadens svängningar, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.  

Covid-19
För LKAB har den direkta påverkan av covid-19 främst varit kopplad till underhållsstopp som förlängts för att minska kontaktytor och minimera risken för smittspridning. Produktionen har även påverkats något av ett kortare stopp i en av anläggningarna till följd av att ett 30-tal anställda sattes i karantän vid ett utbrott i början av juni. Situationen kräver fortsatt flexibilitet och åtgärder i verksamheten. LKAB har inte behövt permittera personal utan fortsatt med nyanställningar. Delar av leveranserna har dock ställts om till nya kunder och marknader då efterfrågan inom stålindustrin i Europa minskat. 

Givet den globala omfattningen och dess påverkan på samhällen och ekonomier kommer LKAB fortsatt att påverkas, i vilken utsträckning är dock svårt att förutsäga. 

Utveckling seismisk händelse 
Till följd av den seismiska händelse som inträffade i Kirunagruvan i maj har produktionen av rågods påverkats negativt. Merparten av gruvan är skadekartlagd med hjälp av drönarteknik och omfattande skador har identifierats i flertalet av de så kallade brytningsblocken. 

Cirka 70 procent av produktionen är åter igång i gruvan i Kiruna men produktionsstörningar förväntas fortsätta under hösten. Det är i dagsläget svårt att säga när produktionen kan vara uppe i normal takt igen eftersom delar av besiktningsarbetet kvarstår. LKAB har vidtagit åtgärder för att kompensera volymbortfallet, via övriga gruvor, för att minimera påverkan på leveransvolymer.

Framtidssatsningar fortsatt högprioriterade
Under kvartalet antog Kiruna kommun den detaljplaneändring som krävs för att omvandla området 2:4 i Gruvstadspark 2 till industriområde. Beslutet, som är avgörande för den fortsatta verksamheten, innebär att brytning kan fortsätta enligt plan i de delar av gruvan som påverkar området.

Framtidsfrågorna som ska säkerställa en verksamhet på lång sikt är fortsatt prioriterade, där i synnerhet prospekteringsarbetet är högt prioriterat. Utvecklingsarbetet för nästa generations LKAB med fokus på processer och teknik för en fossilfri stålproduktion och en automatiserad och hållbar gruvbrytning fortsätter.

Kontakt: Niklas Johansson, Direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

Denna information är sådan information som Luossavaara-Kiirunavaara AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2020 kl. 15:00 CET.

Documents