Delårsrapport april – juni 2018: Stabilt LKAB rustar framåt

10 augusti 2018

LKAB summerar första halvåret med ökad omsättning och stärkt resultat i ett marknadsläge som fortsätter att premiera högkvalitativa järnmalmsprodukter. Det underliggande rörelseresultatet ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Produktionen uppgick i andra kvartalet till 6,1 (6,3) Mt och leveranserna till 6,4 (6,6) Mt i en fortsatt relativt gynnsamt marknadsläge. Nettoomsättningen uppgick till 6 160 (5 689) Mkr och det underliggande resultatet uppgick till 1 666 (1 453) Mkr. Kostnader för avsättningar för samhällsomvandlingarna ökade, främst till följd av omvärdering av tidigare avsatta medel och uppgick till 735 (300) Mkr. Rörelseresultatet uppgick därmed till 931 (1 153) Mkr, en minskning jämfört med motsvarande period föregående år. Det operativa kassaflödet uppgick till 1 333 (3 063) Mkr.

Konkurrenskraft på en global marknad
Den genomsnittliga prisnivån på det globala spotpriset på järnmalm under kvartalet uppgick till 65 (63) USD/ton, vilket var 9 USD/ton lägre än föregående kvartal.

Marknaden fortsätter att premiera högkvalitativa järnmalmsprodukter och premien vid försäljning av pellets var på en fortsatt hög nivå. LKAB:s strategi att maximera pelletsproduktionen ligger fast och av kvartalets totala leveranser utgjorde 84 (84) procent pellets.

Kvartalets produktion påverkades av produktionsstörningar, främst i Division Norra. Under kvartalet har också omfattande underhållsarbeten genomförts, bland annat i förädlingsverket KK4 i Division Norra, som förbättrar miljöprestanda och produktionsstabilitet framåt.

USA:s införande av importtullar på stål har skapat en viss oro på marknaden och det är svårt att förutsäga utvecklingen och konsekvenserna av dessa.

– Vi kan inte göra något åt världsmarknadspriserna. Vad vi kan göra är att rusta oss för att säkra vår konkurrenskraft. Det handlar om hållbarhet, kvalitet och kostnadskontroll och det handlar om att maximera volymerna i vår befintliga produktionsstruktur samtidigt som vi planerar för nästa generations LKAB, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

Överenskommelse med Kiruna kommun
LKAB och Kiruna kommun kom i juni överens om ett tredje gruvstadsparksavtal, som innebär att man säkerställer tillgång till mark för den fortsatta gruvbrytningen. Stabila förutsättningar är avgörande för en verksamhet som LKAB:s, där planerings- och investeringshorisonten sträcker sig över flera år eller till och med decennier. I direkt ersättning omfattar avtalet cirka 2 miljarder. Till det kommer kostnaderna för de fastigheter LKAB ersätter med ny byggnad som har motsvarande funktion. Den slutliga summan beror bland annat på hur byggkostnaderna utvecklas.

LKAB har under kvartalet även tecknat avtal med Tekniska Verken, som innebär att spillvärme från LKAB:s gruvindustri tillvaratas för att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme till Kirunaborna.

Testbädd för hållbar gruvbrytning och byggstart för HYBRIT
Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom och i juni meddelade LKAB att man i samarbete med ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo startar en testbädd i Malmfälten för hållbar gruvbrytning på stora djup.

Efter 2030, när nuvarande huvudnivåer beräknas vara utbrutna, ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin. Testbädden, SUM, Sustainable Underground Mining, ska anläggas i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget samt i en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö för att säkerställa att svensk gruvindustri även i framtiden är konkurrenskraftig.

Under kvartalet togs också det första spadtaget till HYBRIT:s pilotanläggning för tillverkning av fossilfritt stål i Luleå. LKAB, SSAB och Vattenfall investerar tillsammans med Energimyndigheten 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningen, som beräknas stå färdig 2020.

– Att se till påverkan och möjligheter genom hela värdekedjan är en viktig del i LKAB:s hållbarhetsarbete. Samverkan med andra aktörer är centralt för utvecklingen av nästa generations gruva, förädling och logistik – som kan leverera högre volymer av kvalitativa produkter till stålindustrin, men med mindre resurser och lägre miljöpåverkan, avslutar Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef. 

Dödsolycka i Svappavaara
En entreprenadanställd förolyckades efter ett fall från hög höjd i förädlingsverken i Svappavaara den 27 juli.

– Att en människa avlider till följd av en olycka på jobbet är det värsta som kan hända. Vårt arbete med Säkerheten Först går ut på att alla ska kunna återvända hem friska och trygga efter arbetsdagens slut. Därför är en dödsolycka ett stort misslyckande för oss, och LKAB ska medverka fullt ut i utredningen av händelsen, parallellt med vårt eget arbete för att säkra att en liknande händelse aldrig ska kunna ske igen. Våra tankar går till den förolyckades familj, vänner och arbetskamrater säger, Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents