Delårsrapport april – juni 2017: Stabil produktion och starkt kassaflöde

15 augusti 2017

LKAB visar på fortsatt stabila produktions- och leveransvolymer för andra kvartalet. Såväl rörelseresultat som operativt kassaflöde har stärkts jämfört med föregående år. Efterfrågan på LKAB:s förädlade järnmalmsprodukter på den globala marknaden är fortsatt stark och effektiviseringsarbetet i produktionen fortlöper.

Rörelseresultatet uppgick till 1 166 (-277) Mkr för andra kvartalet och nettoom­sättningen till 5 713 (3 800) Mkr. Resultat och omsättning påverkas positivt av ett starkare järnmalmspris och högre pelletspremie än motsvarande period föregående år.

Kvartalet inleddes med ett relativt högt globalt spotpris för järnmalm på 79 USD/ton i april. Priset sjönk därefter successivt ner till 54 USD/ton i juni. Den genom­snittliga prisnivån för kvartalet uppgick till 63 USD/ton, jämfört med 56 USD/ton under motsvarande period 2016. De marknads­noterade pelletspremierna var fortsatt stabila på en hög nivå under hela kvartalet.

Ett bättre resultat, en lägre investeringsnivå och lägre rörelse­kapital­bindning medför även ett förbättrat operativt kassaflöde som för kvartalet totalt var 3 063 (-644) Mkr.

Produktions­volymen uppgick till 6,3 (6,1) Mt och leveranserna till 6,6 (6,7) Mt för andra kvartalet. 

Mot ett mer konkurrenskraftigt LKAB

Utbudet av högkvalitativ pellets är fortsatt lågt på marknaden och LKAB:s stålverkskunder efterfrågar mer järnmalmspellets än vad som är kontrakterat. Överutbudsituationen inom järnmalmsfines väntas dock bestå, vilket sätter press på järnmalmspriserna och därmed också på LKAB:s lönsamhet.   

Strategin att maximera pellets­produktionen ligger fast och av kvartalets totala leveranser utgjordes 84 procent av järnmalmspellets. Arbetet med att effektivisera och öka produktionen inom ramen för redan genomförda investeringar fortlöper.

– LKAB har tre strategiska prioriteringar: högförädlade produkter, en högproduktiv gruvproduktion samt energi – och klimateffektiva processer. Mot bakgrund av marknadsutvecklingen de senaste åren, är LKAB:s tydliga ambition att öka flexibiliteten på alla fronter för att bättre följa konjunkturer. Att vi investerar i goda tider och har förmågan att bromsa och försvara kassaflödet i sämre tider är ett tydligt exempel på det, säger LKAB:s vd och koncernchef Jan Moström.

Intensivt arbete med samhällsomvandlingarna

Samhällsomvandlingarna i Malmfälten är en förutsättning för fortsatt gruvbrytning, och under kvartalet påbörjades bland annat flytten av LKAB:s kulturbyggnader i Kiruna.  

– Utveckling måsta gå före avveckling i de omvandlingsprocesser som våra verksamhetsorter står inför och att kulturbyggnader flyttas med är viktigt. Arbetet med samhällsomvandlingen pågår ständigt men går nu in i en intensivare fas med fortsatta avsättningar och ökat antal förvärv, vilket innebär ökade utbetalningar under det kommande året, säger Jan Moström. 

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents