Bokslutskommuniké 2022: Starkt resultat men fortsatt osäkerhet framåt

13 februari 2023

LKAB presenterar ett rörelseresultat för helåret 2022 som uppgår till närmare 21 Mdkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 45 procent. Detta trots ökade kostnader till följd av bland annat högre energipriser och störningar i produktionen.

Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 46 543 (48 812) Mkr och påverkades främst av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leversansvolymer, som dock motverkades av en stark dollarkurs. För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 9 949 (9 064) Mkr, där en högre dollarkurs kompenserade för lägre leveransvolymer.

Rörelseresultatet uppgick till 20 799 (26 898) Mkr för helåret och 2 673 (2 815) Mkr för kvartalet. Såväl för helåret som kvartalet påverkades rörelseresultatet av högre kostnader, främst kopplade till produktionsstörningar samt priser på energi och vissa insatsvaror.

Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 7 540 (12 430) Mkr, vilket är 50 procent av årets resultat.

Leveransvolymen minskade något till följd av lägre produktionsvolymer, och uppgick för helåret till 25,8 (27,0) Mt och för kvartalet till 6,4 (6,8) Mt. Produktionen har varit fortsatt påverkad av störningar vid pelletsverken i Kiruna där åtgärder för ökad produktionsstabilitet pågår. Produktionsvolymerna uppgick till 25,0 (26,7) Mt för helåret och 6,3 (6,7) Mt för kvartalet.

Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger fortsatt på höga nivåer och uppgick vid utgången av året till 117 USD/ton efter en återhämtning från lägstanivån kring 80 USD/ton. Det genomsnittliga priset uppgick till 120 (160) USD/ton för helåret och 99 (110) USD/ton för kvartalet. De marknadsnoterade pelletspremierna var lägre jämfört med föregående kvartal men är fortsatt på en högre nivå än motsvarande period föregående år.

Omställningen för att möjliggöra fossilfritt stål

LKAB fortsätter resan mot att bli en leverantör av järnsvamp för att i framtiden förse våra kunder med råvara till fossilfritt stål. Omställningen innebär en rad utmaningar som tillståndsfrågor, energiförsörjning och rådande omvärldsförutsättningar då en förutsättning för våra satsningar är att göra det med lönsamhet.

– Rådande situation har stärkt behovet av vår omställning men vi ser en ökad risk för framdriften då komplexiteten på kort sikt ökat. Att industrialisera ny teknik innebär att hantera komplexa risker. Energiförsörjningen är ett exempel där det hittills inte tagits beslut som bidrar till att marknadens aktörer kan bygga ut utbudet av elproduktion för att möta den framtida efterfrågan och därmed hålla nere priserna, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Utvinning och förädling av kritiska råmaterial

I november blev LKAB huvudägare i det norska bolaget REEtec, som utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separation av sällsynta jordartsmetaller som kan konkurrera med den kinesiska produktionen. Eftersom Europa saknar egen utvinning och enbart har marginell förädlingskapacitet markerar samarbetet starten på något nytt i Europa.

Efter årets utgång meddelade LKAB att betydande mängder sällsynta jordartsmetaller identifierats i Kirunaområdet, nödvändiga för bland annat tillverkning av elbilar och vindkraftverk.

– Den största kända fyndigheten av sällsynta jordartsmetaller i vår del av världen skulle kunna bli en betydande byggsten för att få fram de kritiska råmaterial som är avgörande för att möjliggöra den gröna omställningen. Vi står annars inför ett utbudsproblem. Utan gruvor, inga elbilar, säger Jan Moström.

Kontakt: Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 49 miljarder kronor år 2021.

Documents