Bokslutskommuniké 2021: Rekordvinst i gynnsam marknad

14 februari 2022

LKAB summerar 2021 med ett rörelseresultat som är drygt 130 procent högre än föregående år, främst drivet av höga järnmalmspriser. Ett historiskt starkt operativt kassaflöde om 20 Mdkr stärker förutsättningarna att leda järn- och stålindustrins klimatomställning samtidigt som 12,4 Mdkr föreslås i utdelning till ägaren svenska staten.

Nettoomsättningen för 2021 ökade med närmare 15 Mdkr till 48 812 (33 914) Mkr. Även rörelseresultatet ökade med motsvarande till rekordhöga 26 898 (11 654) Mkr. 

Resultatet för helåret uppgick till 22 604 (9 757) Mkr och det operativa kassaflödet om 19 988 (6 038) Mkr är historiskt högt, främst tack vare det starka resultatet.

Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 12 430 (5 850) Mkr, vilket är mer än en fördubbling jämfört med föregående år och motsvarar 55 procent av årets resultat. 

– 2021 levererar vi LKAB:s hittills starkaste resultat någonsin. Som ett av Sveriges största exportbolag stärker vi förutsättningarna för vår viktiga omställning samtidigt som vi höjer utdelningen till vår ägare svenska staten, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Goda marknadsvillkor 
Rörelseresultatet på helåret gynnades framför allt av högre pris på högförädlade järnmalmsprodukter. Det genomsnittliga globala spotpriset för järnmalmsprodukter uppgick under året till 160 (109) USD/ton. Vid utgången av året uppgick priset till 119 USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var i snitt 34 USD högre än föregående år.

Den positiva resultatpåverkan av de goda marknadsvillkoren under året motverkades dock av en lägre dollarkurs och lägre leveransvolymer samt högre kostnader. Högre energipris, fortsatta kostnader till följd av den omfattande seismiska händelsen i Kiruna i maj 2020 samt förlängda underhållsstopp till följd av åtgärder kopplat till covid-19 bidrog. Även kostnader för ökade framtidssatsningar avseende prospektering och utvecklingsprogram påverkade.

Under fjärde kvartalet tappade det globala järnmalmspriset. Snittpriset uppgick till 110 (134) USD/ton, vilket var 54 USD lägre än föregående kvartal. Såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet var lägre jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 9 064 (9 082) Mkr och rörelseresultatet till 2 815 (3 625) Mkr. Högre kostnader påverkade även negativt under kvartalet vilket främst är ett resultat av förlängda underhållsstopp samt kostnader avseende ett nytt affärssystem och en donation till en nyinrättad stiftelse för forskning avseende hållbar omställning av gruv- och mineralnäring.

Lägre volymer med fortsatt påverkan av covid-19
Leveransvolymen för året uppgick till 27,0 (28,5) Mt och för kvartalet till 6,8 (7,0) Mt och påverkades under kvartalet av något lägre produktionsvolym. Produktionsvolymerna uppgick till 26,7 (27,1) Mt för helåret och 6,7 (6,8) Mt för kvartalet, främst påverkat av utökade underhållsstopp kopplat till coronaanpassningar under våren. 

Förutsättningar att driva industrins omställning 
Den klimatomställning LKAB driver, med sikte på koldioxidfria processer och produkter till 2045, kräver omfattande investeringar under en period om 15-20 år. Då det i huvudsak är kassaflödet från den egna verksamheten som ska finansiera omställningen är konkurrenskraften i nuvarande produktionsstruktur central.

– Årets rekordresultat stärker våra förutsättningar, men vi måste kunna vara konkurrenskraftiga även i tider när järnmalmspriset inte slår rekord. Att öka effektiviteten och hålla produktions- och leveransvolymerna uppe är avgörande, säger Jan Moström.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Documents