Bokslutskommuniké 2020: Höga leveranser och priser ger starkt resultat

12 februari 2021

Med höga leveransvolymer och stigande globala järnmalmspriser levererar LKAB ett starkt resultat för såväl helåret som för det fjärde kvartalet 2020. 

LKAB ökade nettoomsättningen för helåret 2020 med 2 654 Mkr till 33 914 (31 260) Mkr, där högre leveransvolymer motverkades av en lägre dollarkurs. Rörelseresultatet uppgick till 11 654 (11 788) Mkr och påverkades även av en högre kostnadsnivå jämfört med föregående år, vilket främst är till följd av den seismiska händelsen i gruvan i Kiruna i maj och förlängda underhållsstopp till följd av åtgärder kopplat till covid-19. Ökade framtidssatsningar avseende prospektering och utvecklingsprogram bidrog även till högre kostnader för året.
 
Det operativa kassaflödet påverkades av högre utbetalningar för samhällsomvandlingarna och högre investeringsutbetalningar under året men är fortsatt starkt och uppgick till 6 038 (6 981) Mkr. LKAB levererar ett resultat för året om 9 757 (10 173) Mkr och styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 5 850 (6 104) Mkr, vilket motsvarar 60 procent av årets resultat.

– Situationen under året har krävt flexibilitet i verksamheten men fortsatt höga leveransvolymer gör att vi presenterar ett starkt resultat för 2020. Ett LKAB väl rustat för framtiden, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Under fjärde kvartalet ökade LKAB såväl nettoomsättning som rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 9 082 (6 947) Mkr och rörelseresultatet till 3 625 (2 047) Mkr. Högre pris på högförädlade järnmalmsprodukter motverkades av lägre dollarkurs och högre kostnader påverkar även under kvartalet. 

Marknadsvillkor och påverkan av pandemin  
Det genomsnittliga spotpriset för järnmalm för året uppgick till 109 (93) USD/ton. Vid utgången av året uppgick dock priset till 159 (92) USD/ton. De marknadsnoterade pelletspremierna var i snitt 26 USD lägre under 2020 vilket totalt gav en negativ påverkan av pris jämfört med föregående år. 

Under fjärde kvartalet uppgick genomsnittligt spotpris för järnmalm till 134 (89) USD/ton, vilket var 16 USD högre än för tredje kvartalet 2020. De marknadsnoterade pelletspremierna var i snitt 9 USD lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Under kvartalet uppgick LKAB:s leveranser av högförädlade järnmalmsprodukter i form av pellets till 83 (81) procent. 

Den direkta påverkan av covid-19 har under året främst varit kopplad till produktionen där underhållsstopp förlängts för att minska kontaktytor och minimera risken för smittspridning. Delar av leveransvolymerna har under året fått ställas om till nya kunder och marknader till följd av att kunder i Europa drog ner sin verksamhet. Situationen kräver fortsatt flexibilitet och åtgärder i verksamheten.

Produktion och leveranser 
LKAB presenterar fortsatt höga leveranser vilka ökade för såväl helåret som kvartalet och uppgick till 28,5 (24,9) Mt för helåret respektive 7,0 (6,5) Mt för kvartalet. 

Åtgärder kopplade till covid-19 samt effekterna av den seismiska händelsen i Kirunagruvan har påverkat produktionen under större delen av året. Produktionen för helåret uppgick till 27,1 (27,2) Mt och för kvartalet till 6,8 (7,2) Mt. 

– Vi uppnår goda nivåer trots påverkan från pandemin och kapacitetsbortfall i Kirunagruvan. Lönsamheten bygger på höga volymer och en effektiv produktion och är en förutsättning för LKAB:s framtida investeringar för en koldioxidfri och konkurrenskraftig verksamhet bortom 2060, säger Jan Moström.

Kontakt: Niklas Johansson, Direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents