Bokslutskommuniké 2019: Starkt resultat på osäker marknad

11 februari 2020

Med en stabil produktion och gynnsamma marknadsvillkor ökade LKAB rörelseresultatet såväl för kvartalet som helåret trots lägre leveranser. Marknaden fortsätter dock att präglas av osäkerhet.

Omsättningen för helåret 2019 ökade till 31 260 (25 892) Mkr och rörelseresultatet stärktes till 11 788 (6 869) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 72 procent. Resultatförbättringen beror i huvudsak på högre järnmalmspriser och en starkare dollarkurs. Lägre försäljning har bidragit negativt. Det operativa kassaflödet för helåret ökade till 6 981 (3 386) Mkr. Förbättringen beror främst på det starkare resultatet och lägre investeringsutbetalningar. Högre utbetalningar för samhällsomvandling påverkade negativt. Årets resultat uppgick till 10 173 (5 274) Mkr och styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 6 104 (3 164) Mkr.

För det fjärde kvartalet ökade omsättningen till 6 947 (6 911) Mkr och rörelseresultatet ökade till 2 047 (1 900) Mkr. Resultatförbättringen är främst ett resultat av en starkare dollarkurs och lägre kostnader för avsättningar för samhällsomvandling. Lägre priser för högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer under kvartalet påverkade negativt.

– Det gläder mig att vi levererar ett starkt resultat trots en osäker marknad och stora investeringar inom såväl de pågående samhällsomvandlingarna som i våra framtidsprojekt. Vi kan inte påverka marknadsvillkoren, men vi kan säkra vår egen konkurrenskraft. Det gör vi genom att optimera produktionen i befintliga strukturer samtidigt som vi utvecklar framtidens hållbara och effektiva järnmalmsproduktion, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Prisnivåer pressar efterfrågan på högförädlad järnmalm

Det globala spotpriset på järnmalm nådde en högsta nivå kring 125 USD/ton under sommaren. Nivåerna föll sedan kraftigt då efterfrågan från stålindustrin dämpades. Mot slutet av fjärde kvartalet steg priserna igen och vid utgången av året uppgick priset till 92 USD/ton.

Under kvartalet uppgick det genomsnittliga spotpriset på järnmalm till 89 (72) USD/ton. Pelletspremierna sjönk ytterligare och var på en lägre nivå än fjärde kvartalet föregående år.

– Den förändring vi sett under året i efterfrågan har inneburit att vi delvis fått styra om våra volymer till nya kunder och marknader. En omställning vi lyckats väl med. På helåret landar vi dock på något lägre leveransvolymer jämfört med tidigare år, säger Jan Moström.

Fortsatt fokus på produktionsstabilitet

Produktionen har under året varit relativt stabil, i synnerhet under tredje och fjärde kvartalet. I början på året påverkades produktionen dock negativt av mindre driftstörningar i pelletsverken i Kiruna samt omfattande underhållsarbeten i pelletsverket i Svappavaara. Trots detta tangerar LKAB produktionsrekordet från 2017 om 27,2 Mt på årsbasis. Förbättringen är ett resultat av LKAB:s fokus på produktionsstabilitet.

Parallellt med förbättringsarbeten inom befintlig struktur arbetar LKAB intensivt med framtidsfrågorna. Tillsammans med kunder och leverantörer pågår det långsiktiga arbetet med utveckling av processer och teknik för en fossilfri stålproduktion och en automatiserad och hållbar gruvbrytning.

Under kvartalet emitterade LKAB sina första gröna obligationer om totalt 2 miljarder kronor med en löptid på 5,25 år. Likviden från emissionen kommer användas till investeringar i omställningen till en framtida hållbar gruvdrift.

LKAB meddelande under kvartalet att en ny koncernstruktur kommer att gälla från och med 1 januari 2020. De tre divisionerna Norra, Södra respektive Specialprodukter blir två affärs-områden, Järnmalm och Specialprodukter. Avdelningen för Kommunikation bildar en ny enhet – Kommunikation och klimat. Förändringen är ytterligare ett steg i utvecklingen mot en mer decentraliserad organisation.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents