Årsstämma i LKAB 2020

23 april 2020

Årsstämman i LKAB ägde rum den 23 april 2020 på LKAB:s kontor på WTC i Stockholm. Stämman beslutade om en utdelning på 6 104 Mkr till ägaren. Hela styrelsen omvaldes och Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.  

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att en utdelning om 6 104 Mkr, motsvarande 8 720 kr per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2019. Utbetalningen delas upp i två steg, där 4 069 Mkr ska utbetalas den 6 maj 2020 och 2 035 Mkr ska utbetalas den 1 november 2020.

Hela styrelsen omvaldes och består av Göran Persson, Gunnar Axheim, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin. Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska vara oförändrat och uppgå till 650 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska också vara oförändrat och uppgå till 290 000 kr. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 27 februari 2020.

Med anledning av coronapandemin var stämman inte öppen för allmänheten.

Kontakt: Niklas Johansson, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Documents