Årsstämma i LKAB 2019

25 april 2019

Årsstämman i LKAB ägde rum den 25 april 2019 på Vetenskapens Hus i Luleå. Stämman beslutade om en utdelning på 3 164 Mkr till ägaren. Hela styrelsen omvaldes och Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att en utdelning om 3 164 Mkr, motsvarande 4 520 kr per aktie, ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2018.

Hela styrelsen omvaldes och består av Göran Persson, Gunnar Axheim, Eva Hamilton, Lotta Mellström, Bjarne Moltke Hansen, Ola Salmén, Gunilla Saltin och Per-Olof Wedin.Göran Persson omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till ny revisor. KPMG har utsett auktoriserad revisor Helena Arvidsson Älgne som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 650 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 290 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Documents