Årsstämma i LKAB 2017

27 april 2017

Årsstämman i LKAB ägde rum 27 april 2017 på Vetenskapens Hus i Luleå. Göran Persson valdes till ny styrelseordförande och Gunnar Axheim och Gunilla Saltin valdes in som nya styrelseledamöter.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till ägaren för räkenskapsåret 2016.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval av Leif Darner, Eva Hamilton, Bjarne Moltke Hansen, Hanna Lagercrantz och Ola Salmén, samt nyval av Göran Persson, Gunnar Axheim och Gunilla Saltin. Göran Persson valdes till ny styrelseordförande. Sten Jakobsson, Lars-Åke Helgesson och Maija-Liisa Friman lämnade styrelsen.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor. Deloitte AB har utsett auktoriserad revisor Peter Ekberg som fortsatt huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om oförändrade styrelsearvoden. Arvodet till styrelseordföranden ska uppgå till 615 000 kr. Arvodet till styrelseledamot, som inte är arbetstagarrepresentant eller anställd i Regeringskansliet, ska uppgå till 270 000 kr. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

Här hittar du nedladdningsbara bilder på de nya styrelseledamöterna samt ordförande

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 16 miljarder kronor 2016 och har cirka 4 200 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Media

Documents