Utveckling för framtidens gruva

26 oktober 2018
Tåg

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går LKAB, tillsammans med ett antal svenska industriföretag, samman i SUM – Sustainable Underground Mining.

Testbädden, SUM, anläggs i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget samt i en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny teknik testas och utvecklas, i en verklig gruvmiljö som utgör basen för samarbetsprojektet. LKAB är projektägare och går i bräschen för att driva utvecklingen framåt.

– Just nu är vi inne i förberedelseskedet och planerar för projektet, som kommer att pågå under ett antal år framöver, säger Carlos Quinteiro, specialist vid avdelningen för gruvteknik på LKAB.

SUM handlar om att ta fram underlag för design av framtidens brytnings- och produktionssystem.
– Om vi ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag i framtiden behöver vi tänka nytt. Vi kan inte göra en copy paste på tidigare huvudnivåer, det vill säga; utforma kommande huvudnivåer på samma sätt som de nuvarande. Vi behöver till exempel ta hänsyn till brytningsdjupet och ökade bergsspänningar. Det innebär att vi bland annat behöver undersöka alternativa brytningslayouter och bergschaktens placering. Vi behöver helt enkelt titta på hela brytningsprocessen, säger Carlos Quinteiro.

I framtidens gruva krävs nya styrsystem, ny och utvecklad gruvutrustning samt effektiva ledningssystem som möter framtidens krav på en hållbar industri.
– På sikt ska vi fasa ut fossila drivmedel. Om vi ska vara ett hållbart företag är det ett måste att titta på andra lösningar, till exempel batteridrift och autonom utrustning. För att nå dit har vi ingått i ett starkt samarbete där våra partners har en styrka inom sina respektive områden, säger Carlos Quinteiro.

Tidsperspektivet är relativt kort och redan 2030 ska nya lösningar vara på plats. Efter 2030 ska LKAB nämligen stå redo att bryta järnmalm ännu djupare. Det förutsätter att beslut om hur produktionen ska bedrivas under nuvarande huvudnivåer fattas i mitten på 2020-talet.
– Under en lång tid har vi utvecklat lösningar och metoder som anpassats till våra förutsättningar. En del saker fungerar riktigt bra, till exempel storskalig skivrasbrytning. I de avseendena handlar det snarare om att förfina och anpassa metoderna för framtiden, säger Carlos Quinteiro.

Inom ramen för testbädden ska bästa sättet för att bygga ett effektivt autonomt produktionssystem undersökas, som är koldioxidfritt och säkert. I framtidens autonoma och digitaliserade gruva ska maskiner och människor arbeta sida vid sida.
– Framtidens gruva kommer att se annorlunda ut men jag är övertygad om att det är en hållbarare och säkrare gruva. Det handlar inte om att fasa ut människor till förmån för maskiner utan snarare om nya typer av arbeten, säger Carlos Quinteiro.