Sveaskog och LKAB i samarbete om energiförsörjning

27 september 2011

Sveaskog och LKAB har inlett ett samarbete som ska hjälpa gruvbolaget att fasa ut användningen av fossila bränslen till år 2020.

Av LKAB:s årliga energiförbrukning kommer cirka 2 TWh från kol och olja. Genom att helt eller delvis ersätta dessa fossila bränslen med bland annat biobränsle avser LKAB att kraftigt reducera sina utsläpp av koldioxid.

– Vi kan se stora fördelar med att börja använda energiresurser som finns runt knuten istället för att importera kol och olja. Nu har vi undertecknat en avsiktsförklaring med Sveaskog som syftar till att bland annat identifiera hur vi kan bli bättre på att utnyttja energin i skogsråvaran, säger Jan Lundgren, projektchef på LKAB.
Det är inte minst förädlingsprocessen inom gruvindustrin, där järnmalmen förvandlas till järnpellets, som kräver stora mängder energi. LKAB är en stor energikonsument; 2 TWh motsvarar cirka 1,5 procent av Sveriges totala energiförbrukning. Som en del av LKAB:s miljö- och klimatarbete avser bolaget därför att successivt minska användningen av fossila bränslen.

– För LKAB handlar energiförbrukningen om att dels vara kostnadseffektiv, dels harmoniera med de miljömål som EU och staten och vi själva ställer upp. Att ställa om till en högre andel förnyelsebar energi står högt på dagrodningen och detta samarbete är ett sätt att klara utmaningen, säger Jan Lundgren, projektchef på LKAB.

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och levererar drygt 3 TWh biobränsle årligen till kraftvärmeverk runt om i landet. Sveaskogs stora skogsinnehav i norra Sverige gör att ett samarbete mellan de båda bolagen ligger nära till hands. Ett första steg i samarbetet är att tillsätta en samverkansgrupp som ska analysera hur och i vilken utsträckning biobränsle kan tillgodose gruvindustrins energibehov.

– Samverkansgruppen kommer att se över olika konkreta projekt, alltifrån vanliga biobränsleleveranser till torrefiering av biomassa samt användning av pyrolysolja. Sveaskog arbetar brett med att hitta nya användningsområden för den skogliga råvaran, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog.