Södra Infarten till LKAB Kiruna invigd

4 oktober 2010

Den tunga trafiken till LKAB i Kiruna har fått en ny infart. Den gamla vägen via Viscaria kommer att stängas i samband med att den nya järnvägen anläggs. Därmed försvinner upp till 200 tunga fordon per dygn från Kiruna centrum.

Södra Infarten har anlagts i två etapper. Mars 2009 startade byggandet från LKABs industriområde mot Nikkaluoktavägen, väg 870. Den nyanlagda vägen med sträckan 2,7 km har till huvudsak använts för byggtrafik med tunga materialtransporter till den nya järnvägen. Detta pågår än idag på delar av vägen.

November 2009 påbörjades byggandet av Södra infartens etapp 2. Efter 3 månader och en 2 km lång sträcka var anslutningen mot Nikkaluoktavägen klar.

Sträckningen är anpassad för att minimera störningar för rennäringen och friluftslivet. Bland annat har en skoterport anlagts, tillräckligt bred för att en pistmaskin ska kunna passera. LKAB har i ett tidigt skede samrått med Trafikverket om Södra infartens placering, utformning och trafikbelastning på Nikkavägen.

Cirka 2 km från korsningen finns en fjärrstyrd industrigrind med stor och tydlig orienteringstavla för vägledning in till industriområdet.

Ytterligare 2,5 km in ansluter infarten till LKABs tätt trafikerade industriområde där ny skyltning och rondeller färdigställts under sommaren 2010 för en trafiksäker passage för den tunga trafiken.

Invigningen förrättades av Mikael Westerlund, planeringschef avdelning Samhällsomvandling inom LKAB.

Södra infarten i siffror

4,7 km – Sträckan från Nikkaluoktavägen till anslutningen inom LKABs industriområde.
7 000 trucklass – Fyllnadsmaterial som körts ut till nya infarten och sysselsatt omkring 30 personer.
30 miljoner – Total anläggningskostnad, varav markarbeten för infarten utgör cirka 15 miljoner kronor.
7 månader – Total anläggningstid för hela infarten.

Kul att veta

En kulturhistorisk lämning intill vägen har skyddats under hela anläggningstiden. På en gammal tall sitter en så kallad barktäkt, en barklös yta på stammen där den vita innerbarken skalats av för att användas som föda eller till förvaringskärl. Barktäkter nyttjades i den äldre samiska matkulturen.