Ny miljötillståndsansökan för verksamheten i Kiruna

21 juni 2023

Möjlighet till fortsatt och ökad järnmalmsproduk­tion, framtida apatitproduk­tion, och mycket mer, ryms i miljötillståndsansökan för Kirunaverksamheten – ett arbete som nu startar om. En viktig del i den kommande till­ståndsprocessen är samråden som genomförs hösten 2023.

Gruvindustriområde under sommartid
Den nya miljötillståndsansökan omfattar i princip hela verksamheten vid Kiirunavaara.

Efter att mark- och miljödomstolen (MMD) avvisade LKAB:s tidigare miljö­tillståndsansökan 2021 är arbetet med en ny ansökan i full gång. Eftersom MMD:s beslut dröjde flera år, har den förra ansö­kan delvis blivit inaktuell.

Behovet av ett tillstånd enligt gällande lagstiftning finns däremot kvar och planen är att lämna in den nya miljötillståndsan­sökan under 2025.
– Målsättningen är att få ett relevant tillstånd som möjliggör fortsatt och ökad produktion i Kiruna. Tanken är också att skapa bättre förutsättningar för framtida ändringar eller kompletteringar, enligt den långsiktiga strategi vi har för verksamhe­ten, säger Andreas Björkman, projektleda­re inom miljötillstånd på LKAB.

Strategin innebär att successivt gå mot koldioxidfria processer, utvinna kritiska mineral ur befintliga råvaruflöden och inte minst säkra fortsatt gruvdrift i många år framöver. Den nu aktuella ansökan kan ses som en del av denna strategi, med utgångspunkt i verksamheten vid berget Kiirunavaara.
– Det tidsmässigt viktigaste just nu är att säkerställa deponering av sidoberg och anrikningssand från malmförädlingen. För dessa åtgärder behövs ett nytt till­stånd på plats senast 2027, säger Linnea Sjölund, projektledare inom miljötillstånd på LKAB.

Efter sommaren kommer vi att bjuda in till samråd via olika kanaler, som direkt­adresserade brev och annonsering i lokala och regionala tidningar.

Du kan redan idag ta del av samrådsunderlaget här.