Miljötillstånden avgörande för LKAB:s framtid

4 december 2019
Två personer.
Linda Bjurholt, avdelningschef för miljö och arbetsmiljö, och Klas Nehrman, sektionschef på miljöavdelningen.

LKAB är mitt inne i två enorma miljötillståndsansökningar för verksamheterna i Kiruna och Malmberget. Ett oerhört omfattande arbete för att säkerställa våra gruvors framtid.

Syftet med en miljötillståndsprocess är att avgöra om en verksamhet är tillåtlig ur miljöperspektiv – att den bedrivs på bästa möjliga sätt för människor och miljö. – Det är upp till oss som företag att visa att vi bedriver vår verksamhet på ett bra och ansvarstagande sätt, att vi gör allt vi kan för att minimera vår påverkan på miljön, säger Linda Bjurholt, avdelningschef för miljö och arbetsmiljö.

Ett nytt miljötillstånd behövs när det sker större förändringar i verksamheten, eller när gällande tillstånd blir inaktuellt. I Kiruna finns idag ett tillstånd för gruv­verksamheten som prövades 1976, med villkor som omprövades 1998. Förädlingstillståndet förnyades senast 2005, inför byggnationen av KA3 och KK4. En samlad prövning för hela verksamheten, med alla verken på plats, har egentligen aldrig gjorts. I Malmberget finns ett samlat tillstånd sedan 2007, men även det börjar bli inaktuellt. – Omvärldskraven när det gäller miljöfrågorna förändras väldigt fort nu, så vi ser att vi behöver ett modernare tillstånd även i Malmberget, säger Linda Bjurholt.

I Svappavaara utfärdades tillstånd för gruvor och förädling för bara ett par år sedan. Utöver det har LKAB en mängd separata miljötillstånd – och är inne i ansökningsprocesser – som gäller bland annat deponerings- och vattenfrågor. De här tillstånden är helt avgörande för att LKAB ska kunna bibehålla produktionen och samtidigt förbättra företagets miljöprestanda, och därmed fortsätta vara en hållbar och konkurrenskraftig järnmalmsproducent. – I Kiruna är vi nu mitt inne i tillståndsprocessen. Vi lämnade in ansökan den 2 juli 2018 och just nu är vi inne i en första kompletteringsrunda, där myndigheterna begärt att vi ska lägga till en del förtydliganden och nya uppgifter i ansökan. I Malmberget är vi inne i en förberedelsefas innan ansökan lämnas in, berättar Klas Nehrman, sektionschef på miljö­avdelningen.

Arbetet med ansökan i Kiruna inleddes egentligen omkring 2010 med en separat ansökan för produktionsökning i verken. Den nekades för att det istället skulle göras en samlad miljötillståndsansökan för hela verksamheten i Kiruna, vilken är den process man är inne i nu. Just nu räknar man från miljöavdelningens sida med att allt ska vara klart och på plats någon gång 2021–22. Alltså ett drygt decennium senare. – Både lagstiftningen och tilllämpningen i tillståndsprocesserna samt våra egna krav på en hållbar verksamhet ändras hela tiden, vilket gör att ansökningarna blir mycket stora och det drar ut på tiden. Att inte få tillstånden i tid är en stor risk för hela LKAB:s verksamhet och det är oroande inför framtiden, säger Linda Bjurholt.

En sådan här tillståndsansökan är extremt komplex och rör bland annat områdets naturvärden med flora och fauna, energifrågorna, utsläpp till luft och vatten och markdeformationer. Det här innefattar också omfattande planering både inför och under ansökningsprocessen där alla de som bäst känner LKAB:s processer är inblandade. – Ansökan beskriver hela vår verksamhet så som den ser ut och alla de konsekvenser den får för människa och miljö, samt hur vi ska arbeta för att minimera den påverkan, förklarar Klas Nehrman.

För LKAB:s verksamhet gäller i första hand att omvärldspåverkan ska undvikas. Med gruvdrift är det dock inte möjligt i alla lägen, och då ska påverkan så långt det är möjligt minimeras genom olika aktiviteter, till exempel i form av att det vatten som släpps ut renas. I tredje hand kompenserar man för påverkan som ändå sker. – De senaste åren har kraven på vad som släpps ut, framför allt i form av vatten, skärpts enormt mycket. Bästa möjliga teknik ska användas för att minska miljöpåverkan, och det är en annan anledning till att vi kan och ska släppa ut mindre. Vi har redan dragit igång en mängd olika projekt, till exempel REPRO-projektet för vattenrening, säger Linda Bjurholt.– Det är också viktigt att betona att miljötillstånden inte bara gäller själva driften, utan även det som kommer efter. Vi är ålagda att lägga undan pengar för efterbehandling och att visa att vi har en plan för att återställa miljön när gruvbrytningen är klar.

Miljötillståndsprocess.jpg
Prövningsprocessen.jpg