LKAB uppmärksammar FN:s internationella dag för biologisk mångfald

20 maj 2020
Visionsbild över ekologisk landskapsutformning för Kiruna
Visionsbild från Luossavaara cirka 150 år efter påbörjad ekologisk landskapsutformning. Sjön Luossajärvi har kopplats samman med det vattenfyllda dagbrottet, och över det forna gruvindustriområdet har olika naturmiljöer utvecklats. Fotomontage av EcoGain.

Den 22 maj firar vi den internationella dagen för biologisk mångfald – en av FN instiftad dag för att uppmärksamma den biologiska mångfaldens betydelse för vår planet. I år är temat för dagen ”Our solutions are in nature”.

LKAB:s ambition är att vara ett branschföredöme i ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Vi tar ansvar för den påverkan verksamheten innebär och inom LKAB pågår en mängd projekt för att främja den biologiska mångfalden.

I Malmberget genomförs ett efterbehandlingsprojekt kring det gamla sandmagasinet i Vitåfors. Där ska en variation av naturmiljöer och biologiska strukturer byggas upp igen, för att skapa förutsättningar för en mångfald av arter att leva på den gamla sanddeponin. Målet är att landskapet på det gamla sandmagasinet ska efterlikna det som en gång skapades av inlandsisens framfart med stenhögar, grus och böljande kullar.

20180921_Sandmagasinet_0320hjullastare.jpg

En hjullastare formar ett moränlager för att göra landskapet varierat och attraktivt för växter och djur. Foto: Kajsa Lindmark

I Svappavaara pågår ett arbete med kompensationsåtgärder för biologisk mångfald kring Mertainen. LKAB har åtagit sig att både skydda befintliga naturvärden kring Mertainen och skapa nya värden genom aktiva åtgärder. Det handlar till exempel om att flytta så kallad död ved, trädstammar och grenar som fallit till marken, eftersom dessa är viktiga för skyddsvärda växt- och djurarter.

lkab_miljo_mertainen_151118_0522.jpg

Kompensationsåtgärder vid gruvområdet Mertainen. Foto: G. Rúnar Guðmundsson

I Kiruna har en vision tagits fram för ekologisk landskapsutformning av hela LKAB:s industriområde, när gruvbrytningen en dag ska avslutas. Fokus för den här visionen är att gynna rennäringen, biologisk mångfald och andra så kallade ekosystemtjänster genom att skapa naturmiljöer som efterliknar de som finns i det omgivande landskapet. Visionen är ett frivilligt åtagande från LKAB inom ramen för företagets arbete med hållbar markanvändning och ansvarstagande för människa och miljö.

Ecogain_Vision för Kiruna_3.jpg
Fotomontage: EcoGain

Sedan 2012 stöttar LKAB Norrbottens ornitologiska förening, för att de ska ha möjlighet att inventera och kontrollera populationen av jaktfalk och pilgrimsfalk i Gällivare och Kiruna kommun. Pilgrimsfalken verkar trivas ypperligt på LKAB:s gruvområden. 2019 resulterade i totalt tre lyckade häckningar med ungar på gruvområdena i Malmberget och Kiruna. För jaktfalken ser läget mer prekärt ut och där är möjligheterna att följa utvecklingen för arten för att kunna se trender och förändringar oerhört viktigt.

Falkprojektet_Pilgrimsfalkshane - Foto Berth-Ove Lindström.jpg
Pilgrimsfalkshane. Foto: Berth-Ove Lindström