LKAB driver undersökningsortar in i framtiden

28 oktober 2022

Fyndigheten Per Geijer innehåller höga halter fosfor. Det är ett av tre näringsämnen i mineralgödsel och avgörande för världens livsmedelsproduktion.

– Per Geijer är en intressant fyndighet som LKAB vill undersöka ännu närmare. Och det ska vi göra med så liten påverkan som möjligt för människa, natur och djurliv, säger Magnus Backe, områdeschef för Kirunaverksamheten.

Starkt sken ur en gruvort

Med endast en fosforproducent i Europa skulle Per Geijer kunna bli nyckeln till ett i högre grad självförsörjande Europa. Fosfor är nämligen ett nödvändigt näringsämne för jordbruket och därmed för livsmedelsproduktionen.
– Europa är primärt en importör av fosfor. Genom Per Geijer skulle vi kunna ändra på det och trygga Kirunaverksamheten bortom 2060, säger Magnus Backe och fortsätter;
– Det är viktigt att undersöka fyndigheten närmare för att utreda möjligheterna för produktion. Men vi är definitivt inte där ännu. En av de absolut viktigaste frågorna vi har att hantera framåt är att bedriva en eventuell gruvbrytning med så liten påverkan som möjligt, säger Magnus Backe.

LKAB har ett så kallat undersökningstillstånd av fyndigheten vilket innebär att LKAB har möjlighet att kartlägga berggrundens egenskaper. Det görs alltid i ett första skede för att bland annat ta reda på hur fyndigheten är beskaffad, hur stor den är och om den är brytvärd.
– Undersökningsortar kommer att drivas från Kirunagruvan mot fyndigheten. En stor del av prospekteringsarbetet sker alltså utan påverkan på markytan, säger Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB.   
På sätt och vis handlar det om ett osynligt prospekteringsarbete när undersökningsorten ska drivas från nivå 910 i Kirunagruvan. Det handlar om cirka åtta kilometer tunneldrivning varav den första sprängsalvan skjuts torsdagen den 27 oktober.
– Det handlar om cirka 100 meter ortdrivning per månad, säger Magnus Backe.
När undersökningsorten nått fram till Per Geijer kommer prospekteringsborrningen från omkring 700 meters djup från markytan. Och underlagen från de insatserna är avgörande för det fortsatta pusselbygget.   

Bortsett från att Per Geijer skulle kunna vara ett potentiellt tillskott till järnmalmsproduktionen och till den koldioxidfria järnsvampsframställningen, innebär fosforn en ytterligare utvecklingsmöjlighet för en cirkulär utvinning. Dessutom tenderar halterna av sällsynta jordartsmetaller öka i relation till fosforn vilket skulle kunna innebära tre utvecklingsområden i en enda malmkropp.
– När vi ska gå från en del av problemet till en del av lösningen behövs metaller, fler elbilar och vindkraftverk. Med det sagt är Per Geijer viktig att titta ännu närmare på, av flera olika skäl. 
Med andra ord kan Per Geijer också bli del av lösningen på importbehovet av sällsynta jordartsmetaller så som oxider till Europa. Kina dominerar brytningen och förädlingen av dessa samtidigt som Europa ser ett ökat behov i samband med omställningen till en fossilfri framtid.
– Vi är långt ifrån en gruva i dagsläget. Först och främst ska vi skapa rätt förutsättningar för att ta reda på mer om fyndigheten, säger Magnus Backe.

Korta fakta