Leveäniemi dagbrotts livslängd förlängs med tre år till 2036

21 oktober 2022

Ett ständigt pågående arbete i gruvan är att optimera och att hitta den effektivaste lösningen. Det handlar om att planera och genomföra den säkraste dagbrottsdesignen och affärsmässigt bästa lösningen både för samhället och för LKAB.

Vybild över dagbrott.
Dagbrottsgruvan Leveäniemi. Foto: Manuel Astorga

– Vi gör en så kallad Life of Mine Plan, säger Manuel Astorga, gruppchef för gruvplanering i Svappavaara.
Han rättar sig snabbt och börjar visa programmet som används för att föra in data, göra beräkningar, grafer och simuleringar.
– Eller egentligen gör vi många versioner och jämför dem mot varandra för att kunna se vilken version som är den bästa för vår affärsplan.

Dagbrottet som finns avbildat på skärmen är indelad i små kuber, varje kub har fyllts med nyckelinformation. Den kommer bland annat från skanning av gruvan, borr­prover, laboratorieresultat, utredningar och inte minst från produktionen.
– Det handlar om att använda sig av alla discipliner, geoteknik, geologi, gruvproduktionen, ekonomi och information från förädlingsverk och sätta ihop till en inte­grerad strategisk gruvplanering, säger han.

Vid senaste revideringen lyckades teamet förlänga Leveäniemi gruvas livslängd med tre år med hjälp av opti­mering av gruvdesignen och på det sättet säkerställa en hållbar gruvbrytning. Det kommer att innebära mer järn­malm till förädlingsverken och mindre gråberg till tip­parna.
– En brantare design har kunnat skapas genom infor­mation och kunskap som hämtats från det geotekniska perspektivet. Det gör att vi kommer åt malmen på ett annat sätt och kan fortsätta bryta den tre år längre än tidigare planerat, säger Manuel Astorga.

Varje gång teamet har nya data tillgängligt bearbetas dessa. Simulering används för att visuellt kunna se hur den föreslagna Life of Mine Plan ser ut över tid.
– Det gäller för oss att förstå indatat och parametrarna som vi har tillgängliga, säger han.

Life of Mine Plan uppdateras varje år. Planen verkställs med hjälp av ett antal gruvingenjörer i nära samarbete med gruvproduktionsteamet och veckovisa, såväl som tre­månadersplaneringar och uppföljningar tas fram.
– Vi måste ha en bra planering för att bryta rätt del av gruvan vid rätt tillfälle och följa våra årsplaner, säger han.

Effekterna som skapas av en genomarbetad Life of Mine Plan är många. Det ger en tydlig bild av hela proces­sen från design till implementation. Ett fokuserat arbete gör ofta att gruvans livslängd kan förlängas. Tydligheten skapar trygghet, transparens och det i sin tur skapar soci­al acceptans. Det finns också aspekter som omgivande miljö och säkerhet som tas i beaktande.
– Som helhet bidrar arbetet till en hållbar gruvbrytning, säger Manuel Astorga.