Högvärdig malm återvinns vid Baron och Välkomman

23 november 2010

På gråbergstipparna vid Baron växer 100-årig skog ovanpå malmtung kross. Malmhalten är hög. Fr v Erika Tinnerholm, LKAB, Yttre miljö, Andreas Björkman, LKAB, Yttre miljö, Bert Peltovuoma, KGS, projektledare, Erik Gyllecrantz, transportbolaget och Hans Fagerlönn, KGS.

Fler gamla gråbergstippar bryts nu i Malmberget. Återvinningen av 100-åriga tippar vid Baron och Välkomman har inletts. Därefter står Upland på tur.
Vid Baron visar proverna på malmhalter över 38 procent med finandelar på upp till 66 procent järnhalt.

– Järnhalten i finandelarna är så hög att de går direkt in i anrikningsverket, säger Bert Peltovuoma, KGS, projektledare för malmåtervinningen.

Gråbergsandelen går till krossning och därefter till sovringsverket.

En kartering av de gamla gråbergstipparna och en plan för utvinningen har gjorts.

– Återvinning av ett material som tidigare inte ansetts värt att bearbeta kan ses som ett bra sätt att hushålla med naturens resurser, säger Andreas Björkman, LKAB, yttre miljö.

Buller

Ur miljösynpunkt påverkas omgivningen av ett visst buller från lastning och transporter. Verksamheten pågår f n dygnet runt. Den inledande fasen vid Baron bedöms höras mest, eftersom gråbergstipparna där ligger närmast bebyggelsen. Återvinningen vid Baron avslutas till årsskiftet.

Samtidigt byggs en ny väg från Baron upp till Välkomman, för att kunna utvinna ett antal gråbergstippar där. Välkomman påbörjas efter Baron, och skall vara avslutad i april.

Skyddad krossning

– Vi har förlagt all krossning till ett skyddat läge på baksidan av Tingvallskulle. Därifrån kan krossningsbullret inte höras av de boende, säger Bert Peltovuoma.

Återvinningen av gråberg beräknas tillföra LKAB c:a 800 000 ton malmkoncentrat i Malmberget till och med utgången av 2011.

Under nästa år går KGS på Tingvallskulle, där fler gråbergstippar till de som tidigare utvunnits. Upland påbörjas också under nästa år.

Text & Foto: Mauritz Magnusson

Här skall malm från gamla gråbergstippar utvinnas i vinter. Streckad linje markerar nya vägar som byggs.

­– Malmhalten i gråberget är i snitt 38 procent, säger Erik Gyllcrantz, Transportbolaget, och visar en sten med insprängd grovkristallisk magnetit.

Patrik Johansson och Patrik Öryd jobbar med underhållet av krossanläggningarna nedanför Tingvallskulle.

– Brytning och lastning av gråbergstipparna pågår dygnet runt, säger Bert Peltovuoma, MKAB.